Høring - forslag om endring av turnusforskriften - forslag om obligatorisk turnustjeneste i sykehjem for turnusleger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2009

Vår ref.:

 

her finnes brevet i pdf

Adressater etter vedlagt liste
  

 

Deres ref Vår ref Dato
 200600002-/KST 30.01.2009

 


Høring - forslag om endring av turnusforskriften § 4 - forslag om obligatorisk turnustjeneste i sykehjem for turnusleger
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre turnusforskriften § 4, slik at tjeneste i sykehjem blir obligatorisk i turnustjenesten for leger.

Hensikten med forslaget er at turnusleger tilegner seg kunnskap innen det aldersmedisinske fagfeltet, og får kjennskap til sykehjemmet som organisasjon og til sykehjemmets samarbeid med den øvrige helsetjenesten.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse; http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles via e-post fra adriana.ocares@hod.dep.no eller på telefon 22 24 87 03.

Departementet ber om at høringsuttalelser blir sendt innen 4. mai 2009 til:
 
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no

Med vennlig hilsen

Andreas Disen e.f.
ekspedisjonsjef

 Kari Sekkenes Tandberg
 seniorrådgiver

Høringsinstanser
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Den norske legeforening
Departementene
Eldreombudet i Oslo kommune
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norges Røde Kors
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Sykepleierforbund
PARAT Helse
Pensjonistforbundet
Sametinget
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn

Til toppen