Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2008

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Forskriften som skal gjelde for 2008 er nå sendt på alminnelig høring med høringsfrist 1. desember 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2008, på alminnelig høring med høringsfrist 1. desember 2007. Høringsdokumentene viser de endringene som er foreslått i forhold til de gjeldende forskrifter for 2007 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2008. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt før forskriften fastsettes.
(19.10.2007)

---------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (pdf)

Høringsnotat for forskrift om forrentning og tilbakebetaling og tap av rettigheter 2008 (pdf)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er kun publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2008 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 14.12.2007. Lenke til forskriften på Lovdata.

 

Vår ref.: 200704691

Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2008


Kunnskapsdepartementet sender med dette forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2008 på alminnelig høring. 

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på de gjeldende forskrifter for 2007 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2008. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt, men er ikke med som en del av høringen.  De gjeldende forskrifter for 2007 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008), som ble lagt fram 5. oktober. Høringen omfatter derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Det fremmes bl.a. forslag om endring i regelverket for behovsprøving av rentefritak av sosiale og økonomiske årsaker og ettergivelse ved varig uførhet. Omleggingen innebærer at betalingslettelser skal behovsprøves mot låntakerens brutto årsinntekt. Etter dagens regler behovsprøves betalingslettelser mot brutto månedsinntekt. Med brutto årsinntekt menes summen av person- og kapitalinntekt, slik denne fremkommer i skatteligningen hvert enkelt år. Årsakskriteriene, dvs. reglene om hvilke sosiale situasjoner som gir rett til behovsprøvd rentefritak, videreføres uendret.

I tillegg foreslås det å innføre tilbud om fastrente med 10 års bindingstid i Lånekassen.

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2007 tatt inn slik at forslagene til endring for 2008 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.
 
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2008 vil tre i kraft fra 1. januar 2008 og forskriften må derfor være fastsatt innen 31. desember 2007. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er normalt ved alminnelige høringer.

Høringsfrist settes til 1. desember 2007. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no i tillegg til oversendelse som brev.


Med hilsen

Jørgen Bjelle Smit (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Francoise Bratland
rådgiver 


 

Høringsinstanser

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen