Høringer

Høring – Forslag om oppheving av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjon i særskilte tilfeller

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om opphevelse av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjon i særskilte tilfeller.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.07.2023

Vår ref.: 23/1862

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om opphevelse av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjon i særskilte tilfeller.

Formålet med forskriften som foreslås opphevet har vært å styrke personellsituasjonen i allmennlegetjenesten under koronapandemien.  Forskriften har åpnet for at leger uten fastlegeavtale med kommunen kan utføre arbeid som utløser trygderefusjon når de har inngått en avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller har inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste. Den har også åpnet for at medisinstudenter med lisens kan utføre arbeid som utløser trygderefusjon når de er under veiledning og supervisjon av autorisert lege.

Som det fremgår av merknad i forskriften, er forskriften ment å være midlertidig. Departementet vurderer at grunnlaget for at den midlertidige forskriften ble vedtatt, ikke lenger er tilstede og foreslår derfor at forskriften oppheves.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Høringsfrist: 24. juli 2023

 

Med hilsen

 

Øystein Gjeset Ellingsen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Margrethe Limm Ruvina

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Aurora (Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem)
Barneombudet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Datatilsynet
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
DELTA
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diakonhjemmet Sykehus
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen FO
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesråd for funksjonshemmede
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hovedorganisasjon Virke
Innovasjon Norge
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftforeningen
Landets fylkeskommuner
Landets statsforvaltere
Landets helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
LHL
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- diskrimineringsombudet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Optikerforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk kiropraktorforening
Norsk Medisinstudentforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PARAT Helse
Personvernnemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Privatpraktiserende spesialisters landsforeningen
proLAR nett
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ambia
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Sametinget
SINTEF Helse
Spekter
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Sysselmester på Svalbard
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementer:
Arbeids- og sosialdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Justisdepartementet
Forsvarsdepartementet