Sjøloven

- Sjøloven § 475 om meldeplikt ved sjøulykker, jf. endringslov til sjøloven 7. januar 2005 nr. 2 - Sjøloven § 1 tredje ledd fjerde punktum om EØS-eiers tilknytning til Norge - NIS-loven § 9 første ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2008

Vår ref.: 2008400127

- Sjøloven § 475 om meldeplikt ved sjøulykker, jf. endringslov til sjøloven 7. januar 2005 nr. 2
- Sjøloven § 1 tredje ledd fjerde punktum om EØS-eiers tilknytning til Norge
- NIS-loven § 9 første ledd

Innledning
Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i sjøloven. Forslaget er utarbeidet i samråd med Justisdepartementet. Ved lov av 7. januar 2005 nr. 2 vedtok Stortinget endringer i sjøloven kapittel 18 avsnitt II vedrørende regler om undersøkelse av sjøulykker. Endringene trer i kraft 1. juli 2008. I høringsbrevet her foreslås enkelte endringer i de nye reglene. Videre foreslås det endringer i sjøloven § 1 om EØS-eieres tilknytning til Norge. Fristen for høringskommentarer er 1. mars 2008.


1. FORENKLING AV REGLENE OM MELDEPLIKT I SJØLOVEN § 475

1.1. Gjeldende rett
Etter sjøloven § 475 første ledd første punktum, slik bestemmelsen lyder etter endringsloven til sjøloven 7. januar 2005 nr. 2, skal skipsfører eller rederi gi melding om sjøulykke til undersøkelsesmyndigheten, nærmeste politimyndighet eller Hovedredningssentralen ved sjøulykke. Bestemmelsens tredje ledd inneholder nærmere regler om varsling mellom myndighetene.

1.2. Forslag til lovendring
Etter Nærings- og handelsdepartementets syn vil det antakelig være mer hensiktsmessig at nærmere regler om hvem som skal motta melding fremgår av forskrifter og ikke direkte av loven. Dette vil gi et mer fleksibelt system. Det foreslås derfor at reglene i § 475 første ledd endres, slik at regelen i stedet for å angi hvem som skal motta melding om sjøulykke, gir den Kongen bestemmer hjemmel til å fastsette nærmere regler om dette. I forlengelsen av dette, foreslås også at § 475 tredje ledd oppheves.

Forslag til forskrift om hvem som skal motta melding om sjøulykke, vil bli sendt på en egen høring etter jul, med sikte på at forskriften skal tre i kraft 1. juli 2008.

I den forbindelse vil det blir vurdert nærmere, om det som etter § 475 slik den er vedtatt, bør være slik at melding kan gis alternativt til enten Hovedredningssentralen, undersøkelsesmyndigheten eller politiet, eller om forskriften heller bør utpeke en av disse som mottaker av meldingen. Eventuelt kan det være spørsmål om det bør variere etter omstendigheten ved ulykken mv., hvem som bør være meldingsmottaker. Dersom man kommer til at reglene bør utpeke ett kontaktpunkt, oppstår spørsmålet om hvem dette bør være, eventuelt om det bør variere etter de nærmere omstendighetene.

Spørsmålet knyttet til hvilke myndigheter som bør motta melding om sjøulykke, vil bli vurdert nærmere i forbindelse med den separate høringingen av de aktuelle forskriftsbestemmelsene. De høringsinstansene som ønsker å kommentere slike spørsmål allerede i tilknytning til herværende høringsbrev, er imidlertid velkomne til dette.


2. SÆRLIG OM MELDING OM ARBEIDSULYKKER - FORHOLDET MELLOM REGLENE I SJØLOVEN § 475 FJERDE LEDD OG REGLENE I SKIPSSIKKERHETSLOVEN § 47

2.1. Gjeldende rett
Visse arbeidsulykker om bord på skip er av en slik karakter at reglene om sjøulykker kommer til anvendelse etter definisjon av sjøulykke jf. sjøloven § 472, slik den lyder etter endringsloven til sjøloven 7. januar 2005 nr. 2 (dette gjelder ulykker der person er omkommet eller kommet betydelig til skade, eller der det var umiddelbar fare for død eller betydelig personksade). For slike arbeidsulykker fremgikk det av sjøloven § 475 fjerde ledd som vedtatt ved endringsloven i 2005, at melding skal gis i henhold til regler gitt i eller i medhold av sjømannsloven §40. Ved vedtakelse av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet, ble reglene i den nye § 475 fjerde ledd i sjøloven endret, slik at det nå vises til at melding om slike arbeidsulykker skal skje etter reglene i skipssikkerhetsloven § 47.

Etter skipssikkerhetsloven § 47 skal tilsynsmyndigheten varsles ved sjøulykker etter reglene om slik meldeplikt i sjøloven. Denne bestemmelsen gjelder også for arbeidsulykker som er av en slik karakter, at de er omfattet av reglene som sjøulykker i § 472 i sjøloven, slik den lyder etter endringsloven fra 2005. I tillegg skal tilsynsmyndigheten etter skipssikkerhetsloven § 47 gis melding ved skade eller sykdom som rammer den som har sitt arbeid om bord. Denne bestemmelsen omfatter altså arbeidsulykker mv. som ikke er av en slik karkter at det omfattes av § 472 i sjøloven etter endringsloven fra 2005.

Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 § 2 - 8, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, oppstiller en meldeplikt til direktoratet ved arbeidsulykker. Det skal gis melding straks på hurtigste måte, og i tillegg skal det så snart som mulig gis melding på fastsatt blankett til Sjøfartsdirektoratet. Forskriften gjelder ved arbeidsulykke som har voldt død eller betydelig skade, eller dersom død eller betydelig skade ellers antas å skyldes arbeidsforholdene eller forholdene for øvrig om bord. Bestemmelsen favner altså videre enn bare de arbeidsulykkene som vil være omfattet av reglene om sjøulykker etter § 472 i sjøloven, slik den lyder etter endringsloven fra 2005.

2.2. Forslag til lovendring
Det må anses som en inkurie at sjøloven og skipssikkerhetsloven viser til hverandre når det gjelder melding om arbeidsulykker om bord på skip. Det er derfor behov for å endre dette.

Som en konsekvens av forslaget til endringer i sjøloven § 475 første ledd, vil det være mest naturlig at også regler om meldeplikt ved arbeidsulykker om bord på skip (der arbeidsulykken er av en slik karakter at reglene om sjøulykker kommer til anvendelse, jf. sjøloven § 472 etter endringsloven 7. januar 2005 nr. 2), gis i forskrift og ikke i sjøloven § 475. Departementet foreslår på denne bakgrunn at sjøloven § 475 fjerde ledd utgår. Nærmere regler om meldeplikten ved arbeidsulykker om bord på skip som faller inn under reglene om sjøulykker, vil ha hjemmel i forslaget til § 475 første ledd, jf. punkt 1 over. I forbindelse med høringen av ny forskrift vedrørende regler om melding ved sjøulykker vil det bli vurdert nærmere om, og eventuelt hvilke, endringer som foretas i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 § 2, eventuelt om regler om melding ved arbeidsulykker om bord på skip skal gis i en ny forskrift i sammenheng med andre regler om meldeplikt ved sjøulykker.

I et nytt tredje ledd i § 475, jf. nedenfor, foreslås en hjemmel om etterfølgende rapportering, som utformes slik at den også eventuelt kan hjemle krav om rapportering av arbeidsulykker til Sjøfartsdirektoratet, hvis ønskelig.

I skipssikkerhetsloven § 47 annet ledd foreslås enkelte redaksjonelle endringer. I annet ledd første punktum gis den generelle regelen om at rederiet eller skipsføreren skal gi tilsynsmyndigheten melding ved skade eller sykdom som rammer den som har sitt arbeid om bord. Dette innebærer ingen materielle endringer, men er en videreføring av gjeldende rett. I annet ledd annet punktum gis en særlig regel om arbeidsulykker som er omfattet av reglene om sjøulykker, ved at det sies at melding om slik ulykke skal gis i eller i mehold av reglene i sjøloven § 475.


3. HJEMMEL FOR Å GI REGLER  OM ETTERFØLGENDE RAPPORTERING

3.1. Gjeldende rett
Etter sjøloven § 477 første ledd første punktum, slik bestemmelsen lyder etter endringsloven 7. januar 2005 nr. 2, plikter enhver på forlangende å gi undersøkelsesmyndigheten de opplysninger vedkommende sitter inne med om forhold som kan være av betydning for undersøkelsene av en sjøulykke. Skipsføreren eller rederiet skal framlegge utskrift av hva skipsbøkene inneholder om sjøulykken og gi opplysninger om skipets besetning, hvem som antas å kunne gi opplysninger om sjøulykken og hvilke personer og foretak som berøres av den, og skal på oppfordring gi en utfyllende skriftlig redegjørelse for ulykken. Undersøkelsesmyndihgeten har med denne bestemmelsen den hjemmelen som den trenger, til å kreve de opplysninger den har behov for, hos de som sitter inne med relevant informasjon om sjøulykke.

Etter § 477 annet ledd skal skipsføreren eller rederiet fremlegge utskrift av hva skipsbøkene inneholder om sjøulykken, og gi opplysninger om skipets besetning, hvem som antas å kunne gi opplysninger om sjøulykken og hvilke personer og foretak som berøres av den. Videre skal rederiet eller skipsføreren på oppfordring av undersøkelsesmyndigheten gi en utfyllende skriftlig redegjørelse for ulykken. Det er ikke utover dette gitt regler om at det skal sendes inn en rapport med nærmere bestemt informasjon, innen en viss frist eller liknende.

Statens havarikommisjon for transport har reist spørsmål om det i tillegg bør gis en bestemmelse som gir hjemmel for forskrifter som pålegger rederiet eller skipsføreren uoppfordret å gi en etterfølgende rapport etter en sjøulykke.

På bakgrunn foreslår departementet en slik hjemmel i § 475 nytt tredje ledd.


4. FORSLAG TIL ENDRING I REGLENE OM EØS EIERS TILKNYTNING TIL NORGE (SJØLOVEN § 1)

Det foreslås å endre sjøloven § 1 tredje ledd, fjerde punktum. Formålet med forslaget er å kodifisere praksis slik at lovteksten blir i overenstemmelse med EØS-avtalens forpliktelser. 

Sjøloven § 1 tredje ledd ble endret i 2000 og ble foretatt med sikte på å bringe norsk rett i samsvar med EØS-retten når det gjelder nasjonalitetskrav for registrering av skip i norsk ordinært register. Det har likevel vist seg at fjerde punktum kan innebære forskjellsbehandling av norske og EØS-selskaper. Det har i praksis ikke blitt krevd at skipet inngår som ledd i eiers økonomiske virksomhet. Det har vært tilstrekkelig at skipet inngår som ledd i en økonomisk virksomhet. Begrunnelsen for praksisen med å fjerne referansen til eieren, har vært at man har fortolket forpliktelsene i EØS-avtalen til å gå foran lovteksten, slik at leasingselskap fra andre EØS-stater har blitt likestilt med norske selskaper.

Det foreslås å endre bestemmelse i sjøloven § 1 tredje ledd, fjerde punktum i tråd med gjeldende praksis.


5. FORSLAG TIL ENDRING AV NIS-LOVEN § 9 FØRSTE LEDD

I høringsbrev av 13. september 2007 omlegging av Skipsregistrenes gebyrer og avgifter - endring i NIS forskriften ifm ikrafttredelse av ny tvistelov - ble forskrift av 30. juli 1992 nr. 592 om registrering i norsk internasjonalt skipsregister § 26. 3. ledd, 1. punktum foreslått endret ved at referansen til tvistemålsloven § 437 fjernes da denne bestemmelsen om muligheten for å sette en søksmålsfrist er  opphevet og ikke erstattet med en ny generell regel. I forarbeidene til ny tvistelov fremgår det at behovet for søksmålsfrister bør vurderes i forhold til de enkelte særlover, og ikke reguleres i noen alminnelig bestemmelse i tvisteloven eller forvaltningsloven. Forskriftens bestemmelse har vært lite brukt, men vi har så langt heller ikke sett behov for å endre bestemmelsen. Vi vurderte det da slik at NIS-loven hadde tilstrekkelig hjemmel, og på denne bakgrunn ble det foreslått å videreføre søksmålsfristen.

Justis- og politidepartementets Lovavdeling påpekte i høringsrunden at det med lovendringen ikke lenger ville foreligge lovhjemmel for søksmålsfristen i NIS-forskriftens § 26. Vi slutter oss til de vurdering. Ingen andre høringsinstanstanser kommenterte dette punktet i høringsrunden.

Vi mener det er ønskelig å opprettholde rettstilstanden (spesielt av hensyn til registerets riktighet), og vi foreslår at det fremmes forslag til lovendring slik at det igjen foreligger lovhjemmel for en søksmålsfrist i NIS-forskriften. NIS-loven § 9 vil være den bestemmelse som er aktuell å endre, ved at det settes inn en hjemmel til å fastsette søksmålsfrist i forskrift i første ledd. 


6. AVSLUTTENDE BEMREKNINGER

De foreslåtte lovendringene vil ikke medføre adminstrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller for myndighetene. De forskriftene som blir utarbeidet om meldeplikten, og som vil gå på høring senere, kan, avhengig av hva som bestemmes der om meldeplikten, få visse administrative konsekvenser.


Med hilsen


Leif Asjbørn Nygaard
eksepdisjonssjef
                                                                                     Terje Hernes Pettersen
                                                                                     seniorrådgiver


Vedlegg:
Utkast til lovendringer


Hovedredningssentralen Nord-Norge, Postboks 1016, 8001 Bodø
Hovedredningssentralen Sør-Norge, Flyplassveien 190, 4050 Sola
Politidirektoratet, Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo
Politiets sikkerhetstjeneste, Postboks 4773 Nydalen, 0421 Oslo
Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund
Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Statens Havarikommisjon, Postboks 213, 2001 Lillestrøm
Justis- og Politidepartementet,  Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo 
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo
Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Skipsregistrene, Postboks 1013 Sentrum, 5808 Bergen
Kystvakten, Postmottak, 2617 Lillehammer
Norges Rederiforbund, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Det Norske Maskinistforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo
Norsk Sjøoffisersforbundet, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo
Norsk Sjømannsforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo
Rederienes Landsforening, Postboks 5201 Majorstua, 0302 Oslo
Det norske Veritas, Veritasvn. 1, 1363 Høvik
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Fiskebåtrederenes Forbund, Postboks 67, 6001 Ålesund
Fraktefartøyenes Rederiforening, Postboks 2020 Nordnes, 5817 Bergen
Hurtigbåtenes Rederiforbund, 6390 Vestnes
Landsorganisasjonen i Norge, Youngsg. 11, 0181 Oslo
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Postboks 9232 Grønland, 0134 Oslo
Norges Fiskarlag, Pir-Senteret,  7462 Trondheim
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Redningsselskapet, Postboks 500, 1323 Høvik
Color Line ASA, Postboks 1422 Vika, 0115 Oslo
DFDS Seaways, Postboks 365 Sentrum, 0102 Oslo
Stena Line Norge AS, Postboks 764 Sentrum, 0106 Oslo
Direktoratet for Arbeidstilsynet, Prinsensgt. 1, 7013 Trondheim
Direktoratet for naturforvaltning (DN), Tungasletta 2, 7047 Trondheim
Fiskeridirektoratet, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen
Forbundet Kysten, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Marintek, Postboks 4125 Valentinlyst, 7450 Trondheim
Nordisk institutt for sjørett, Karl Johansgt. 47, 0162 Oslo
Natur og ungdom, Torgg. 34, 0183 Oslo
Norges Naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
WWF Verdens Naturfond, Postboks 6784 St.Olavspl., 0130 Oslo
Norsk Havneforbund, Postboks 1022 Sentrum, 0104 Oslo
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR), Postboks 2550 Solli, 0202 Oslo
Sysselmannen på Svalbard, Postboks 633, 9171 Longyearbyen
Arrangement Oslo –  Oslo Fjordcruise, Langkaia 1, 0150 Oslo
Båtservice  Sightseeing AS, Postboks 1465, 0116 Oslo
Charterbåtene-Sunrise AS, Vippetangen, Stena terminalen, 0150 Oslo
Cruise-Båtene AS, Postboks 542 Sentrum, 0150 Oslo
Circus, Norsk Fjordcruise AS, Voll terr. 18, 1358 JAR
Oslo Fjordservice AS, Dalheimveien 3, 0198 Oslo
Norway Yacht Charter AS, Postboks 1465 Vika, 0116 Oslo
Saga Fjordcruise AS, Akershuskai Søndre 33, 0150 Oslo
Trollcruise AS, Postboks 1900 Vika, 0124 Oslo
Geiranger Fjordservice A/S, 6216 Geiranger
Fjordservice AS, Postboks 839 Sentrum, 4004 Stavanger
Hvaler Fjordcruise AS, 1680 Skjærhallen
OK fjordservice, Røsvik, 8220 Røsvik
Midtkandal Fjordservice AS, Kandal, 6823 Sandane
Veteran Fjordcruise AS, Postboks 839 Sentrum, 4004 Stavanger
Volda Fjordcruise Humberset, Postboks 28, 6101 Volda
Lys-Line AS, Postboks 214 Lilleaker, 0216 Oslo
Marine-Service AS, Lindøya, 0150 Oslo
Nesodden-Bundefjord D/S AS, Stranden 1, 0250 Oslo
Samskip Norge AS, Strandgt. 10, 1531 Moss
Team Lines Norge AS, Filipstadkaia, 0250 Oslo
Uni Ship Norge AS, Bekkelagkaia 2, 0193 Oslo
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Vågebyvn. 23, 0569 Oslo
Maritimt Forum, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 
c/o Norges Rederiforbund, Postboks 1425 Vika, 0116 Oslo
Sporens Rederier AS, Bryggesporden 1, 5014 Bergen
Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Bedriftsforbundet, Akersgt. 41, 0158 Oslo
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Telenor Norge, 1331 Fornebu
Norsk Skipsmeglerforbund, Fr. Nansenspl. 9, 0160 Oslo
Norboat, Drammensvn. 126 A, 0277 Oslo
Norges Råfisklag, Postboks 6162, 9291 Tromsø
Norges Sildesalgslag, Postboks 7065, 5020 Bergen
Fiskeriforum Vest, Bontelabo 2, 5003 Bergen
Sør Norges Trålerlag, Flathaugen 12, 5523 Haugesund

 

Til toppen