Deres ref Vår ref Dato   200900386 21.01.2009   Høring – EU-kommisjonens grønnb..." />     Deres ref Vår ref Dato   200900386 21.01.2009   Høring – EU-kommisjonens grønnb..." />

Høringsbrev

Til departementene

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200900386

21.01.2009

 

Høring – EU-kommisjonens grønnbok om kollektive tvisteløsningsordninger for forbrukere

 

EU-kommisjonen fremla den 27. november 2008 en grønnbok om kollektive tvisteløsningsordninger for forbrukere (ref. KOM (2008) 794). Grønnboken er en del av Kommisjonens strategi om forbrukerpolitikk fra 2007 (ref. KOM (2007)99) hvor det settes som mål at forbrukere innen 2013 skal kunne handle like trygt over landegrensene innen EU/EØS som i eget hjemland.

Med kollektive tvisteløsningsordninger menes både rettslige og utenrettslige ordninger som gjør det mulig for flere forbrukere å slå seg sammen om å gå til sak mot en næringsdrivende. Dette vil typisk være i situasjoner hvor et større antall forbrukere har lidt tap på bakgrunn av at den næringsdrivende har handlet i strid med regelverk om forbrukerbeskyttelse. Dette kan for eksempel være saker om skjulte gebyrer, overfakturering eller villedende reklame på nettet.

Bakgrunnen for grønnboka er at Kommisjonen gjennom flere undersøkelser har kartlagt at forbrukernes muligheter for å gå til sak og få kompensert sine tap ved lovbrudd over landegrensene er svært begrensede. Som oftest gjelder forbrukersaker små tvistebeløp med den konsekvens at forbrukere heller ikke går til sak på individuelt grunnlag. Kommisjonen ønsker derfor å se på muligheten for å finne gode og effektive kollektive løsninger der mange forbrukere har likeartede krav. Målet er å gi forbrukerne større mulighet for å nå frem med sine erstatningskrav.

Kommisjonen foreslår fire forskjellige løsningsmodeller i grønnboka:

1) Ingen umiddelbare tiltak på EU-nivå.

2) Økt samarbeid mellom medlemslandene om å legge til rette for kollektive saksanlegg, for eksempel gjennom utbygging av ECC-Net eller ved opprettelse av et nytt nettverk.

3) Tilrettelegging av eksisterende ordninger, både på EU-nivå og nasjonalt, for behandling av kollektive saksanlegg over landegrensene.

Under dette punkt gjøres spesielt oppmerksom på forslag om:

  • muligheten for å gjøre endringer i CPC- forordningen (EF. Nr 2006/2004)
  • utvidelse av utenrettslige tvisteløsningsmekanismer for innlemmelse av kollektive saksanlegg.

4) Regulering på EU-nivå for å sikre at samtlige EU/EØS-land har systemer for behandling av kollektive saksanlegg over landegrensene. Det tas ikke stilling til om dette skal gjøres gjennom bindende vedtak (direktiv) eller ikke-bindende (rekommandasjon). Det påpekes i grønnboka at man under dette punkt må ta stilling til blant annet finansiering av slike saksanlegg, forebyggelse av urimelige krav, den enkelte forbrukers rolle i saksanlegget, opt-in eller opt- out og fordeling av erstatningsbeløp.

Høringsfristen til Kommisjonen er satt til 1. mars 2009. Barne- og likestillingsdepartementet vil samordne høringsuttalelsene fra de enkelte departement til en felles norsk holdning, og ber om innspill innen 18. februar 2009.  Grønnboken er også sendt på høring til andre berørte aktører, jf vedlagte høringsliste. Disse er bedt om å sende innspill direkte til Kommisjonen med kopi til Barne- og likestillingsdepartementet. Vi ber om at departementene gjør høringen av grønnboken kjent for aktuelle aktører som ikke står på høringslista.

Grønnboken følger vedlagt i dansk og engelsk utgave. Elektronisk versjon av Grønnboken og nærmere informasjon om denne er å finne på Kommisjonens nettside:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm


Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)
Ekspedisjonssjef

                                                                 Hilde Merethe Berg 
                                                                 avdelingssdirektør