Høringsbrev

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring et forslag om inndragning av båtførerbevis (kjøreforbud for personer som ikke har krav til båtførerbevis).

Bakgrunn
Regjeringen besluttet den 28. oktober 2008 å stille krav til båtførerbevis for førere av fritidsbåter som enten har en lengde på mer enn 8 meter eller en motorytelse på mer enn 25 HK. Samtidig besluttet regjeringen at det skulle utarbeides forslag til lov- og forskriftsendring om inndragning av båtførerbevis.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Justisdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Politidirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket ble nedsatt i januar 2009 og fikk som mandat å utarbeide forslag til lov- og forskriftsendring om innføring av inndragning av båtførerbevis. Arbeidsgruppen fikk frist til 15. juni 2009 med å utarbeide sitt forslag. Arbeidsgrupppens rapport med forslag til lovbestemmelser og forskrift, er ferdigstilt og følger vedlagt.

Hovedtrekkene i den foreslåtte ordningen
Arbeidsgruppens rapport, som er enstemmig, foreslår at de grunnleggende prinsippene fra vegtrafikken også gis anvendelse til sjøs, men gruppen forslår delvis noe forenklede regler p.g.a. de spesielle forhold som er til sjøs, bl.a. trafikkforholdene, farkostenes beskaffenhet og kontrollnivået.

I rapporten foreslås det at grove overtredelser av sikkerhetsregelverket som gjelder for fritidsbåter, herunder brudd på hjelpeplikten, skal medføre tap av førerett. Det foreslås også at enhver promille over 0,8 (som er identisk med promillegrensen til sjøs) skal medføre tap av førerett.

Minstetiden for tap av førerett er foreslått til ett år. Ved skjerpende omstendigheter kan føreretten tapes i inntil fem år. Forårsaking av alvorlig sjøulykke og promille over 2,0 er blant de foreslåtte skjerpende omstendighetene. For personer som har fått utstedt båtførerbevis etter den obligatoriske ordningen, vil dette kunne inndras. Personer som ikke har krav til båtførerbevis vil bli ilagt kjøreforbud. Tapsperioden vil være den samme om sanksjonen fastsettes som inndragning eller kjøreforbud.

Arbeidsgruppen foreslår at ny bestått båtførerprøve settes som et vilkår for alle båtførere som taper føreretten. På samme måte som i vegtrafikkloven skal beslutning om tap av førerett fastsettes av domstolen/påtalemyndigheten i samme dom/forelegg som vedkommende får fastsatt sin straff.

Bestemmelsene er foreslått forankret i et nytt kapitell 3a i lov om fritids- og småbåter.

Høringsfrist
Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes innen 1. oktober 2009. Vedlagt følger arbeidsgruppens rapport med utkast til lovendring og forskrift, samt høringslisten.

Med hilsen


Ida Skard (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                              Terje Hernes Pettersen
                                                                              seniorrådgiverVedlegg: Rapport om inndragning av båtførerbevis