Høringsbrev

Høringsbrev i pdf-format

                                                                                        2.9.2009

EU-EØS. Energi. Høring vedtatte tekster energimarkedspakken av 13. juli 2009.
Det vises til tidligere høringer av EU-kommisjonens forslag til energimarkedspakke av 19. september 2008 og felles posisjon av 15. oktober 2008. Energimarkedspakken er nå ferdigbehandlet i EU og ble publisert i Official Journal (OJ) 14. august 2009.

De fem aktuelle tekstene er:

Forordning (EC) No. 713/2009 (om etablering av et europeisk byrå for samarbeid mellom energiregulatorer(Agency for Cooperation between Energy Regulators (ACER),

Forordning (EC) No.714/2009 (om betingelsene for adgang til nettverket for grensekryssende elektrisitet),

Forordning (EC) No. 715/2009 (om betingelsene for adgang til nettverket for grensekryssende overføring av gass),

Direktiv 2009/72/EC (om felles regler for det indre elektrisitetsmarkedet- Elektrisitetsdirektiv III)

og Direktiv 2009/73/EC (om felles regler for det indre gassmarkedet -Gassmarkedsdirektiv III).


De aktuelle tekstene finnes på følgende link:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative_package_en.htm

Det er nå av betydning for den videre behandling i EØS-prosessen frem mot EØS-komitévedtak at departementet får eventuelle synspunkter på de vedtatte tekstene fra 13. juli d.å. og som ble publisert i OJ den 14. august..

Det gis derfor anledning til å formidle eventuelle synspunkter innen 12. oktober 2009.

Høringsbrevet vil også legges ut på olje- og energidepartementets hjemmeside.

Med hilsen


Johan Vetlesen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                      Tom Wiersdalen Karlsen
                                                                      rådgiver