Høringsbrev

Høringsbrev i pdf-format

                                                                                                                  9.9.2009

EU/EØS ENERGI. ETABLERING AV MAL FOR NASJONALE TILTAKSPLANER UNDER FORNYBARDIREKTIVET. HØRING AV KOMMISJONSVEDTAK (2009/548/EC).

Det vises til EU-kommisjonens vedtak av 30. juni 2009 om etablering av en mal for rapportering av nasjonale handlingsplaner under direktiv 2009/28/EC (fornybardirektivet). Den aktuelle teksten (2009/548/EC) finnes på departementets nettsider eller på følgende link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:EN:PDF

Det er nå av betydning for den videre behandling i EØS-prosessen at departementet får eventuelle synspunkter på kommisjonens vedtak. Det gis derfor anledning til å formidle disse innen 12. oktober 2009.

 

Med hilsen

Johan Vetlesen
avdelingsdirektør

                                                                              Tom Wiersdalen Karlsen
                                                                              seniorrådgiver