Høringsbrev

Høring - endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet

Vedlagt følger høringsnotat 5. april 2011 utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften som følge av endringer i Direktiv 2003/71/EC (prospektdirektivet) og Direktiv 2004/109/EC (rapporteringsdirektivet).

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen
30. september 2011. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                      Alexander Behringer
                                                                      underdirektør


Vedlegg: Finanstilsynets høringsnotat av 5. april 2011
              Liste over høringsinstanser