Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Adressater iflg høringsliste


Deres ref                               Vår ref                                  Dato
                                            201104535-/UBEFJS                05.12.2011

Høring – Europakommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister (COM 2011 793/2 og COM 2011 794/2)

Europakommisjonen presenterte 29. oktober en pakke med forslag til regelverk om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker. Pakken består av
• et forslag til direktiv om alternativ tvisteløsning for forbrukere
• et forslag til en forordning om et nettbasert (online) system for løsning av forbrukertvister med utspring i grenseoverskridende handel på nettet
• en kommunikasjon om alternativ tvisteløsning i det indre marked, som redegjør for de regelverkforslag som er fremsatt og hvordan tiltakene er ment å fungere sammen

Både fra Kommisjonens og Parlamentets side har det i de siste årene vært lagt stor vekt på å styrke forbrukernes muligheter til å få løst klager gjennom forenklede systemer utenfor domstolene. Dette anses som et viktig virkemiddel for å styrke forbrukernes tillit til det indre markedet og dermed også bidra til økt handel over landegrensene.

Forslagspakken skal sikre at alle forbrukere og næringsdrivende kan få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt.

Regelverket vil, hvis de blir vedtatt i samsvar med forslaget, få til dels store konsekvenser for både ansvarlige myndigheter, det norske utenrettslige tvisteløsningsapparatet og for de involverte parter i forbrukertvister. Forslagene pålegger statene ansvar for at en rekke ulike tiltak blir gjennomført og nye systemer etablert. De innebærer økte krav til eksisterende tvisteløsningsorganer og til etablering av nye innenfor EU/EØS-området. Også næringsdrivende pålegges nye informasjonsforpliktelser. Departementet viser for øvrig til vedlagte oppsummering som vi har utarbeidet med enkelte av hovedpunktene i forslagene.

Arbeid med et effektivt system for utenomrettslig tvisteløsning er høyt prioritert i departementet. Et offentlig utvalg leverte 29. november i fjor utredningen NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister. Utredningen ble sendt på høring med frist 2.mai 2011. Oppfølgingen av utredningen er påbegynt og vil fortsette i 2012. Forslagene i Europakommisjonens pakke berører og vil til dels gripe inn i dette arbeidet. Arbeidet med oppfølgingen av utredningen vil i stor grad skje parallelt med EUs prosess med dette regelverket.

De foreslåtte tiltakene er høyt prioritert i EU, og EU-organene tar sikte på å få vedtatt forslagene i løpet av 2012. Det tas sikte på å fremme norske innspill i prosessen. Det betyr at norske posisjoner bør klarlegges så raskt som mulig. Departementet vurderer også å arrangere et høringsmøte i første halvdel av januar, og vil i så tilfelle komme tilbake med en invitasjon til dette møtet.

Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget og klagenemndene bes spesielt kommentere de forpliktelser som foreslås for tvisteløsningsorganer i forslagene, hvilke konsekvenser disse vil ha, og om de vil være realistiske å gjennomføre med den gjeldende struktur på og organisering av nemndene.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene senest innen 05.februar 2012. I tillegg til vanlig postgang er det ønskelig at høringsinnspill også sendes per e-post til [email protected]

Aktuelle dokumenter Dokumentene i Kommisjonens pakke kan lastes ned fra følgende lenker:

Direktivforslaget:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/directive_adr_en.pdf

Forordningsforslaget: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/odr_regulation_en.pdf

Kommunikasjonen: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/communication_adr_en.pdf

Dokumentene foreligger på alle EUs offisielle språk, og kan for eksempel finnes på svensk og dansk ved å bytte ut ”en.pdf” i slutten av lenkene med hhv. ”sv.pdf” og ”da.pdf”. Det anbefales også å lese Kommisjonens ”Memo” som ble lagt ut ved lanseringen med ”Questions and Answers”, spesielt avsnitt III på s. 3-5, hvor det gis en redegjørelse blant annet for myndigheter og næringsliv. Dokumentet kan finnes på lenken:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/840


Med hilsen


Bodhild Fisknes(e.f.)

                                                                                    Hilde Merethe Berg

Til toppen