Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

                                                         

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Forskriften er en oppfølging av folkehelseloven som trer i kraft 1. januar 2012, og som ble fremmet for Stortinget som en del av samhandlingsreformen.

Forskriften vil regulere nærmere arbeidet med å ha oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer i kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til å regulere Nasjonalt folkehelseinstitutts oppgave med å gjøre tilgjengelig opplysninger.

Forskriftens formål vil være å legge til rette for at folkehelsearbeidet er systematisk og kunnskapsbasert og bidra til en samordning og standardisering av oversiktsarbeidet.

Forskriften sendes på høring rett før folkehelseloven trer i kraft. Bestemmelsen i folkehelseloven §§ 5, 21 og 25 om oversikt vil gjelde uavhengig av ikraftsettingstids-punkt for denne forskriften. Forslaget til forskrift er utarbeidet i nær sammenheng med utviklingen av folkehelseprofiler for alle kommuner og fylkeskommuner ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Disse sendes første gang ut til alle kommuner i begynnelsen av januar 2012. Departementet forventer at folkehelseprofilene, som vil inneholde fortolket statistikk på kommunenivå, vil initiere prosesser i kommuner og fylkeskommuner. Høringen av denne forskriften bør ses i lys av folkehelseprofilene.

Departementet foreslår at Nasjonalt folkehelseinstitutt skal få i oppgave å sørge for at det utarbeides maler for innhold og gjennomføring av fylkeshelseundersøkelser, slik at disse kan samordnes. Det foreslås at forskriften gir en føring, men ikke plikt, om at fylkeskommuner som selv initierer fylkeshelseundersøkelsene, benytter seg av malene. Høringsnotatets kapittel 9 inneholder imidlertid også en nærmere beskrivelse av opplegg for innhold og gjennomføring av fylkeshelseundersøkelser. Vi ber om tilbakemelding i høringen både på forskriftsforslaget og på den nærmere beskrivelsen av hvordan fylkeshelseundersøkelser bør gjennomføres. Dette vil gi retning for det videre arbeidet ved Folkehelseinstituttet.

Høringsfrist
Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: [email protected] innen 21. mars 2012.

Merknader kan også sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904. Spørsmål om høringsnotat og lovforslag kan rettes til: seniorrådgiver Arne Marius Fosse på e-post: [email protected] eller telefon: 22 24 87 60 eller seniorrådgiver Ragnhild Spigseth på e-post: [email protected] eller telefon: 22 24 87 07.

Departementet inviterer til høringskonferanse om denne forskriften mandag 6. februar 2012 i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Vi vil komme tilbake med nærmere invitasjon og program for denne konferansen.

Med vennlig hilsen


Jon-Olav Aspås e.f.                                                    Ragnhild Spigseth
ekspedisjonssjef                                                        seniorrådgiver
 

 

Til toppen