Høringsbrev

UTKAST TIL FORSRIFT OM RAMMEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 

Kunnskapsdepartementet gav i brev av 14. juli 2011 og basert på tidligere dialog om saken Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) i oppgave å utarbeide forslag til ny rammeplan for treårig revisorutdanning. UHR ble bedt om å lage et utkast til forskrift for rammeplan som var godt forankret i relevante fagmiljøer, samt å sørge for innspill til prosessen fra ulike avtakere av utdanningen og andre interessenter. Utkast til forskrift skulle sendes Kunnskapsdepartementet.

Mandatet som ble gitt til UHR omfattet bl.a. følgende:
Rammeplanen skal fastsettes som forskrift, og utkastet til rammeplan må følgelig utformes i forskrifts form. Departementet kan veilede i dette arbeidet. Ved utarbeidelse må UHR forholde seg til flere sentrale dokumenter:
    • Lov om universiteter og høyskoler
    • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning fastsatt av 
      Kunnskapsdepartementet 20. mars 2009
    • Gjeldende rammeplan for revisorutdanning

Ny rammeplan for revisorutdanning må i tillegg tilfredsstille de relevante nasjonale og internasjonale kravene til revisorutdanning.
Rammeplanen skal inneholde bestemmelser om
    • overordnet mål
    • utdanningens varighet, hvilke fag som skal være obligatoriske og
    • omfang av disse, samt fagenes/fagområdenes og evt. praksisopplæringens
    • organisering, sammensetning og omfang
    • strukturell ramme som sikrer progresjon, profesjonsretting og evt.
    • integrering av teori og praksis
    • læringsutbytte på utdanningsnivå som skal være relatert til og tilpasset
     kompetanseområdene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, og til den 
     kompetansen revisorutdanningen skal gi. 

Departementet har hatt flere møter med NRØAs utvalg underveis i prosessen, og forslag til forskrift med tilhørende merknader ble også framlagt NRØA for vurdering i møte 17. oktober hvor det ble vedtatt enkelte justeringer. Universitets- og høgskolerådet oversendte endelig utkast til forskrift til departementet i brev av 27. oktober 2011. Departementet har foretatt enkelte justeringer i forhold til utvalgets forslag knyttet til én av læringsutbyttebeskrivelsene i § 2, til omtalen av internasjonal mobilitet i § 3, til omtalen av de nasjonale retningslinjene i § 4, samt formuleringen av ikrafttredelse og overgangsregler. Departementet har utvidet overgangsreglene noe i forhold til utvalgets forslag, og ønsker å fremskynde forskriftens ikrafttredelse til 1. juni 2012.

Endringer i forhold til gjeldende rammeplan
Gjeldende rammeplan, Forskrift til rammeplan for treårig revisorutdanning, er en svært kort rammeplan. Forslag til ny rammeplan er noe mer detaljert, men er fortsatt en kort og overordnet rammeplan. Endringene i forhold til gjeldende rammeplan kan overordnet oppsummeres slik:

Tittel på forskriften:
Det foreslås av NRØA å endre tittelen på forskriften til Forskrift om rammeplan i regnskap og revisjon. Dette for å presisere allerede i tittelen at forskriften gjelder for bachelor i regnskap og revisjon. Utdanningskravene til autorisasjon som regnskapsfører og registrert revisor er hjemlet i andre lover, og det foreslås ingen endringer i disse regelverkene.

§ 1 Virkeområde og formål
Det er tatt inn en paragraf som omhandler forskriftens virkeområde og formål. Forskriftens formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet. Dette utdypes noe mer i paragrafen

§ 2 Læringsutbytte
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyre utdanning ble fastsatt 20. mars 2009, og alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha implementert kvalifikasjonsrammeverket ved å omskrive sine studieprogrambeskrivelser, fagplaner osv til læringsutbyttebeskrivelser innen utgangen av 2012. Det vedlagte utkastet til forskrift har læringsutbyttebeskrivelser som gjennom kategorien kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse definerer det samlede læringsutbyttet en kandidat med oppnådd bachelorgrad i regnskap og revisjon skal ha. Læringsutbyttebeskrivelsene er utarbeidet med bakgrunn i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

§ 3 Struktur og innhold
§ 3 beskriver hvilke emnegrupper bachelor i regnskap og revisjon består av, både fagene som er felles med bachelor i økonomi og administrasjon, fordypningsemnene og fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen. Det er også tatt inn at institusjonene skal legge til rette for internasjonal mobilitet, et internasjonalt perspektiv i utdanningen og ha relevant kontakt med arbeids- og næringsliv. Departementet vil be høringsinstansene vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å fastsette det faglige innholdet i utdanningen i emnegrupper definert i antall studiepoeng slik det gjøres i § 3 i forskriften, eller om en slik fastsetting kan og eventuelt bør gjøres i eventuelle nasjonale retningslinjer.

§ 4 Nasjonale retningslinjer og fagplan
§ 4 spesifiserer at det kan utarbeides nasjonal retningslinjer, samt at den enkelte institusjon innenfor de gitte nasjonale rammer selv fastsetter fagplaner om faglig innhold.

§ 5 Ikrafttredelse og overgangsregler
§ 5 omhandler ikrafttredelse for ny rammeplan, og overgangsregler for studenter som har påbegynt studiet. Det foreslås at forskriften trer i kraft fra 1. juni 2012, men at den enkelte institusjon kan velge å følge gjeldende forskrift frem til studieåret 2013 – 2014. Når det gjelder overgangsregler foreslås det at studenter som tas opp etter gjeldene rammeplan kan avlegge eksamen inntil 31.desember 2017. Dette er bl.a. i tråd med de overgangsregler som ble gitt ved innføring av den nye grunnskolelærerutdanningen.

Høringsfrist
Departementet sender med dette utkast til forskift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon på høring. Utkastet er i tråd med utvalgets forslag, men med justeringer foretatt av departementet som nevnt over.

Høringsfrist settes til 1. april 2012.

Høringsuttalelser sendes departementet på e-post på postmottak@kd.dep.no.

Vi ber om at høringsinstansene videresender høringsutkastet til relevante underliggende etater og organisasjoner.

 Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Tone Flood Strøm
seniorrådgiver