Høringsbrev

Høring - gjennomføring av direktiv 2009/49/EF i norsk rett

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat 3. oktober 2011 utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til endringer i regnskapsloven som følge av gjennomføringen av direktiv 2009/49/EF.

I høringsnotatet er det blant annet foreslått inntatt et nytt femte ledd i regnskapsloven § 3-2, hvor morselskap som kun har datterselskap som både hver for seg og samlet er av uvesentlig betydning, kan unnlate å utarbeide konsernregnskap.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen
16. mars 2012
. Høringssvar bes også sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Alexander Behringer
                                                                                underdirektør


Vedlegg