Høring - forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke.

Høringsfristen er 7. september 2012.

1. Hovedinnholdet i forslaget

Et sunt og variert kosthold er viktig for barn og unges helse og trivsel, og kan bidra til å redusere risikoen for utvikling av en rekke sykdommer.

"Usunn" mat og drikke er næringsmidler med høyt innhold av energi, fett, mettet fett, salt og/eller sukker. Dette omfatter for eksempel snacks, sjokolade, is og brus.

Markedsføring rettet mot barn og unge av slike varer er omfattende og utbredt over hele verden, og står i skarp kontrast til nasjonale og internasjonale kostholdsanbefalinger. En spørreundersøkelse departementene i samarbeid med Forbrukerombudet, Mattilsynet og Helsedirektoratet har gjennomført blant utvalgte virksomheter innen den norske mat- og drikkevarebransjen, viser at disse i liten grad angir barn og unge som målgruppe for egen markedsføring. Samtidig mener departementene at tilbakemeldingene fra virksomhetene viser at mange av markedsføringsaktivitetene deres faktisk treffer barn og unge.

Eksponering for markedsføring av "usunn" mat og drikke påvirker barn og unges atferd. Markedsførere benytter effektive teknikker til å fange oppmerksomheten til barn og unge. Det er særlig godt dokumentert at TV-reklame påvirker barn og unges matpreferanser, kjøpeatferd og forbruksmønster og at de husker, liker og engasjeres av slik markedsføring.

I løpet av de siste 30 årene har det funnet sted en generell vektøkning blant barn og unge. Dette henger sammen med usunt kosthold og mindre fysisk aktivitet. Økt tilgjengelighet av energitett mat og drikke er også en del av dette bildet.

Usunt kosthold og overvekt er viktige risikofaktorer for kostholdsrelaterte sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2 diabetes. Grunnlaget for livslange kostvaner legges i barneårene. For at barn og unge skal ha god helse og for å redusere framtidig risiko for kostholdsrelaterte sykdommer, er det viktig at barn og unge opprettholder en sunn vekt og har et kosthold med lavt innhold av mettet fett, sukker og salt.

Regulering av markedsføring av "usunn" mat og drikke er ett av flere virkemidler som kan bidra til å motvirke usunt kosthold hos barn og unge, og dermed forebygge overvekt og kostholdsrelaterte sykdommer.

WHO og OECD har vist at regulering av markedsføring av mat og drikke til barn og unge kan være blant de mest kostnadseffektive tiltakene for å forebygge kostholdsrelaterte sykdommer.

Tiltak som reduserer markedsføringspress for "usunn" mat og drikke til barn og unge kan også bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse.

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mener at dagens lovverk, sammen med gjeldende frivillige retningslinjer, ikke beskytter barn og unge godt nok mot markedsføring av "usunn" mat og drikke. Det er behov for å innføre ytterligere restriksjoner på slik markedsføring.

Det er juridisk rom for å fastsette et nytt regelverk om markedsføring av produktgruppen mat- og drikkevarer til målgruppen barn og unge med grunnlag i helsehensyn. Det finnes bestemmelser i gjeldende norsk lovverk som kan brukes som rettslig grunnlag for en forskrift om nye restriksjoner på slike markedsføringsaktiviteter.

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet anbefaler at det fastsettes en slik forskrift. Denne forskriften bør blant annet definere hva som menes med barn og unge i denne sammenheng, hvilke mat- og drikkevarer som ikke skal kunne markedsføres til barn og unge og hvordan markedsføring til barn og unge skal avgrenses mot annen markedsføring. Forskriften bør også inneholde hensiktsmessige bestemmelser om tilsyn, sanksjoner og klagemuligheter.

Forslag til slik forskrift følger som vedlegg til dette høringsnotatet.

2. Høringsfrist

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no innen 21. september 2012.

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Spørsmål om høringsnotat og forslag til nytt regelverk kan rettes til Folkehelseavdelingen på e-post: jon@hod.dep.no eller telefon: 22248701.

Med vennlig hilsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen