Høringsbrev

Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Vedlagt følger høringsnotat 15. august 2012 utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirforskriften som følge av endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (prospektforordningen). Høringsnotatet, med kopi av forordningen, kan også hentes på Finansdepartementets hjemmesider under "Dokumenter" og "Høringer".

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen
22. oktober 2012. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
underdirektør