Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt (forslag om endringer i diskrimineringslovene)

Høringsbrev

Høring: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt (forslag om endringer i diskrimineringslovene)

Høring: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt (forslag om endringer i diskrimineringslovene)

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å lovfeste

-  en plikt for arbeidsgivere til å utarbeide lønns­statistikk fordelt på kjønn på virksomhetsnivå, og

-  en rett til å få lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering på grunn av kjønn, etnisitet,   religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

 Høringsfristen er 13. desember 2012.

Plikt til å utarbeide lønnsstatistikker skal etter forslaget lovfestes i likestillingsloven. Opplysningsplikten skal etter forslaget lovfestes i likestillingsloven, diskriminerings­loven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og en ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Formålet med lønnsstatistikker og opplysningsplikt er å skape større åpenhet om lønn på arbeids­plassen. Større åpenhet om hva de ansatte i virksomheten tjener vil synliggjøre lønnsforskjeller, gjøre det enklere å finne treffende tiltak for likelønn, motvirke konkrete tilfeller av lønns­diskriminering og gjøre det enklere å ta opp saker om lønnsdiskriminering.

Forslagene er en del av regjeringens oppfølging av stortingsmeldingen om likelønn (Meld St. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn). Regjeringen melder der at den ”vil sikre at det utarbeides lønns­statistikker knyttet til kjønn på virksomhets­nivå og en plikt for arbeidsgivere til å opplyse om lønn ved mistanke om lønns­diskriminering”.

Spørsmålet om behovet for slike tiltak har vært drøftet og sendt på høring i tilknytning til inn­stillingene fra Likelønnskommisjonen (NOU 2008: 6), Diskrimineringslovutvalget (2009: 14) og Likestillingsutvalget (NOU 2011:18).

Departementet fremmer i dette høringsnotatet konkrete forslag til hvordan tiltakene skal gjennom­føres. Departementets forslag er oppsummert i høringsnotatet punkt 1.3, med nærmere drøftelse i punktene 2 og 3. Høringsinstansene bes særlig om å vurdere de spørsmålene som er formulert i punkt 1.1.

Bakgrunnsmateriale om gjeldende rett, nordisk rett og lovforslag som har vært på høring er tatt inn i et vedlegg til høringsnotatet.

Høringsnotatet med vedlegg kan lastes ned elektronisk fra departementets hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar.

Høringsuttalelsene sendes:

E-post til postmottak@bld.dep.no

Post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo