Høringsbrev

 

Høringbrev i pdf

 

Høring – Endringer i energiloven – Utenlandsforbindelser

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i energiloven på høring. Det foreslås endringer i § 4-2 om utførsel og innførsel av elektrisk energi.

Høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049

Høringsfristen er fredag 16. november 2012. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Ole Svihus (22 24 69 30) eller underdirektør Olav Boge (22 24 63 83).

 

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                                   Olav Boge

                                                                                           underdirektør