Høringsbrev

                                                                                 Vår ref. 12/968-

Utkast til endringer i vassdragslovgivningen - opphevelse av bestemmelsene om tilleggserstatning

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven på høring.

Høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring:

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049

Endringene gjelder reglene om tiårssyklus ved fordeling av konsesjonsavgifter og om mererstatning ved ekspropriasjon til vannkraftproduksjon. 

Utbygger av vannkraftverk må skaffe seg rådighet over vannfallet for å kunne utnytte det til kraftproduksjon. Eiendomsretten til arealene erverves enten ved avtaler med grunneier eller gjennom ekspropriasjon. Utmåling av erstatning til grunneieren reguleres av lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonserstatningslova).

I utgangspunktet er erstatningsreglene ved inngrep i vassdrag de samme som for andre ekspropriasjonsinngrep, men i vassdragslovgivningen inngår blant annet særskilte regler om mererstatning. Med hjemmel i vassdragsreguleringsloven § 16 post 3 første ledd og vannressursloven § 51 annet ledd fastsettes et tillegg på 25 prosent til den erstatning som er fastsatt på vanlig måte. Fremgangsmåten for verdifastsettelsen etter ekspropriasjonserstatningslova har endret seg i nyere rettspraksis med det resultat at erstatningsutmålingene er blitt vesentlig høyere.

Departementet mener at videreføring av reglene om mererstatning er vanskelig å forsvare med den nyere rettspraksisen om erstatningsutmåling, Mererstatning kan også være et hinder for utbygging av fornybar vannkraft som vil være nødvendig for at Norge skal nå sine målsetninger om økt fornybarsatsing i årene som kommer. Departementet foreslår at reglene om mererstatning oppheves.

I konsesjoner til vassdragsreguleringer eller i ervervskonsesjoner etter henholdsvis lov om vasdragsreguleringer § 11 nr. 2 annet ledd første punktum og lov om erverv av vannfall mv. § 2 tredje ledd nr. 13 sjette ledd første punktum skal det settes vilkår om innbetaling av en årlig avgift (konsesjonsavgift) til staten og de involverte kommunene. Etter loven skal avgiften til fylkeskommunene og til kommunene fordeles mellom disse innbyrdes for 10 år ad gangen. Ny fordeling hvert 10. år medfører uforutsigbarhet for kommunene og stor arbeidsbelastning for konsesjonsmyndighetene. Bestemmelsene om ny deling hvert 10. år foreslås opphevet.

Høringsfristen er fredag 5. april 2013.

Andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Anne Haug (22 24 69 23).

Med hilsen

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Trond Ulven Ingvaldsen

                                                                                          avdelingsdirektør

  

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.