Høringsbrev

Høring - kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter utenfor arbeidsforhold

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) som skal sikre kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet etter oppdrag fra Finansdepartementet.

Etter norsk rett kan forsikringsselskaper ta hensyn til kjønn ved beregning av premier og ytelser i livsforsikring dersom kjønn er en bestemmende faktor for risikoen. Det er ikke adgang etter norsk rett til å benytte kjønn som faktor i skade- og sykeforsikringsavtaler.

Direktiv 2004/113/EF om likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder tilgang til varer og tjenester krever et forbud i nasjonal rett mot diskriminering på grunn av kjønn ved tilgang til varer og tjenester. Direktivets artikkel 5 setter forbud mot bruk av kjønn som faktor ved beregning av premier og ytelser i forsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold. Forbudet berører ikke tjenestepensjonsordninger i offentlig eller privat sektor.

I direktivets artikkel 5 (2) er det gitt et unntak fra forbudet som nevnt, slik at det på visse vilkår fortsatt skulle være mulig etter nasjonal rett å ta hensyn til kjønn ved beregning av premier og ytelser i forsikringskontrakter som er private, frivillige og utenfor arbeidsforhold. EU-domstolen kom imidlertid i en avgjørelse 1. mars 2011 (Test-Achatsdommen) til at denne unntaksbestemmelsen i direktivet er ugyldig. EU-kommisjonen avga 22. desember 2011 retningslinjer for tolkning av dommen.

Finansdepartementet ba 15. juni 2012 om at Finanstilsynet utarbeidet forslag til nødvendige endringer i forsikringsvirksomhetsloven på bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse og EU-kommisjonens retningslinjer for tolkning av dommen. Finanstilsynet har oversendt et høringsnotat med forslag til slik endring i forsikringsvirksomhetsloven ved brev 22. mars 2013.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslaget i vedlagte høringsnotat innen torsdag 15. august 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                       Åse Natvig
                                                                                                       underdirektør