Høringsbrev

Europaparlaments- og rådsforordning 347/2013 av 17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur (Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure)

Det vises til tidligere høring av EU-kommisjonens forslag til Europaparlaments- og rådsforordning COM(2011) 658 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur.

Europaparlaments- og rådsforordning 347/2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur (infrastrukturforordningen) er nå vedtatt og ble publisert i Official Journal 25. april 2013. Forordningen erstatter beslutning 1364/2006/EC og endrer forordningene 713/2009 (Europeisk Energiregulatorbyrå (ACER)), 714/2009 (forordning om grensekryssende elektrisitet) og 715/2009 (gasstransmisjonsforordningen).

For den videre behandling i EØS-prosessen er det av betydning at departementet mottar eventuelle synspunkter på den vedtatte infrastrukturforordningen. Departementet tar også imot eventuelle synspunkter på forordningens EØS- relevans.

Høringsfristen er 24. juni 2013. Høringen legges ut for alle interessenter på OEDs hjemmesider slik at andre enn de som står på høringslisten kan komme med en uttalelse. Vi ber om at eventuelle innspill sendes til postmottak@oed.dep.no innen fristen.

 

Forordningen kan lastes ned fra følgende lenke:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:EN:PDF

Aktuell link: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm

Med hilsen

 

Kjell Grotmol (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Kathinka Thilert

                                                                                          rådgiver