Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Høringsbrev

Høringsinstanser
i henhold til vedlagte liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2746-    MARS

19.06.2013

 Brevet i PDF

Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

 

Helse- og omsorgsdepartementet – i samarbeid med Miljøverndepartementet - sender på høring forslag til endringer i bioteknologiloven og genteknologiloven. Departementene foreslår å endre Bioteknologinemndas navn til Bioteknologirådet og en hjemmel til å gi felles forskrifter om nemndas virksomhet.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene innen tirsdag 15. oktober 2013.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO.

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets sider på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Marianne Sælen på e-post marianne.salen@hod.dep.no eller telefon 22 24 84 92.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                              Marianne Sælen

                                                                                          seniorrådgiver

Vedlegg 2