Høringsnotat om etablering av et Nasjonalt hjerte- og karregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2009

Vedlegg 1:

Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
De medisinske dekanene ved UiB, UiO, UiT og NTNU
De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM)
Den norske advokatforening
Den norske legeforening
Departementene
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen
Forbrukerombudet
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon - HSH
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
KITH A/S
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
KVINNFORSK – Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets sosial- og helsefaghøgskoler
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for private sykehus (PRISY)
Landsorganisasjonen i Norge
Likestilling og diskrimineringsombudet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for telemedisin
Norges Diabetesforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges juristforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsenett AS
Norsk pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Radiografforbund
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pasientskadenemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rådet for likestilling av funksjonshemmede (i hvert fylke)
Sametinget
Sintef Helse
Spekter
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Universitets- og høyskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Lege Matthias Steffen Schulz, Aure kommune (18.02.09)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (25.02.09) - ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge (26.02.09) - ingen merknader
Riksadvokaten (25.02.09) - ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (03.02.09) - ingen merknader
Arbeids- og velferdsdirektoratet (04.03.09) - ingen merknader
Samferdselsdepartementet (05.03.09) - ingen merknader
Næringslivets hovedorganisasjon (04.03.09) - ingen merknader
Datatilsynet (10.03.09)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (16.03.09)
Høgskolen i Akershus (18.03.09) - ingen merknader
Riksarkivaren (17.03.09)
Norges Diabetesforbund (20.03.09)
Landbruks- og matdepartementet (19.03.09) - ingen merknader
Statens legemiddelverk (23.03.09) - ingen merknader
Universitetet i Bergen (23.03.09)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.03.09) - ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (25.03.09) - ingen merknader
De nasjonale forskningsetiske komiteer (24.03.09) - ingen merknader
Kultur- og kirkedepartementet (25.03.09) - ingen merknader
Statistisk Sentralbyrå  (23.03.09)
Kompetansesenter for IT i helsevesenet (26.03.09)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (26.03.09)
Universitetet i Oslo (25.03.09)
Norsk Resuscitasjonsråd (27.03.09)
Sykehuset Asker og Bærum HF (27.03.09)
Nasjonalforeningen for folkehelsen  (27.03.09)
Helse Nord RHF  (27.03.09)
Miljøverndepartementet (26.03.09) - ingen merknader
Norsk Pasientskadeerstatning (25.03.09)
Norsk Sykepleierforbund (19.03.09) Vedlegg
Regionale komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge  (27.03.09)
Universitetet i Tromsø (27.03.09)
Helse Midt-Norge RHF  (27.03.09) Vedlegg
Norges Forskningsråd (27.03.09)
Kreftregisteret (27.03.09)
Oslo universitetssykehus HF (27.03.09)
Helse Sør-Øst RHF  (27.03.09)
Sykehuset Innlandet (27.03.09)
Utenriksdepartementet (27.03.09) - ingen merknader
Helsedirektoratet (27.03.09)
Rikshospitalet HF (27.03.09)
St. Olavs Hospital HF (27.03.09)
Ullevål universitetssykehus HF (27.03.09)
Helgelandssykehuset HF (30.03.09)
Bioteknologinemnda (27.03.09)
Foreningen for hjertesyke barn (26.03.09)
Justis- og politidepartementet (27.03.09) Vedlegg
Den norske legeforening (26.03.09)
Universitets- og høgskolerådet (30.03.09) - ingen merknader
Akershus universitetssykehus HF (27.03.09)
Kunnskapsdepartementet (27.03.09)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (30.03.09) - ingen merknader
Nasjonalt folkehelseinstitutt (30.03.09)
Fiskeri- og kystdepartementet (30.03.09) - ingen merknader
Helse Vest RHF (30.03.09) Vedlegg Helse Bergen
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (25.03.09)
SINTEF Teknologi og samfunn (23.03.09)
Regjeringsadvokaten (25.03.09)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (24.03.09) - ingen merknader
Høgskolen i Finnmark (25.03.09)
Sykehuset i Vestfold (26.03.09)


Til toppen