Høringsnotat om forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2009

Vår ref.:

Adressater i henhold til vedlagte liste
  

 

Deres ref              Vår ref  200606866-/RH                      Dato   12 .12.2008
 

Høringsnotat om forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Formålet med forslaget er dels å lette tilgjengeligheten til regelverket ved å samle bestemmelsene om fysioterapeutkandidatene i en egen forskrift, og dels å bidra til mer enhetlig praktisering gjennom harmonisering av forskriftene om henholdsvis praktisk tjeneste (turnustjeneste) for de to helsepersonellgruppene fysioterapeuter og leger. Videre er formålet med forslagene å bidra til å styrke fysioterapeutkandidatenes rettssikkerhet gjennom forskriftsfesting av bestemmelser som i dag kun er nedfelt i Rundskriv IS-11/2005 som omhandler turnustjenesten for fysioterapeuter.

Forslagene har sin bakgrunn i en anbefaling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet (nå: Helsedirektoratet) etter oppdrag fra Helse- og omsorgs-departementet. Arbeidsgruppen besto av representanter fra fylkesmennene i Oslo og Akershus, Hordaland og Troms (de tre regionsansvarlige fylkesmennene), Kommunenes Sentralforbund (KS), Arbeidsgiverforeningen NAVO, Norsk fysioterapeutforbund (NFF), Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) og Sosial- og helsedirektoratet.

Departementet deler arbeidsgruppens vurdering av at en mest mulig likelydende regulering av turnustjenesten for leger og fysioterapeuter vil være en fordel. Dette gjelder både m.h.t. administrering av ordningene og m.h.t. likebehandling av disse to helsepersonellgruppene som har såpass lik turnustjeneste ved at turnustjenesten skal utføres i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

De fleste forslagene som fremgår av høringsnotatet innebærer ikke realitetsendringer i forhold til gjeldende rett eller praktisering av turnusordningen. Det materielle innholdet i forslaget til ny forskrift er således i all hovedsak av teknisk karakter. I det følgende gis en kort oversikt over nye bestemmelser som er foreslått i forskriften.

Det foreslås bestemmelser om formål, virkeområde og definisjoner. Dette tilsvarer det man har i forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege.

Det er foreslått en bestemmelse om hva som skal skje dersom det avdekkes at turnus-kandidaten ikke evner å gjennomføre den praktiske tjenesten i tråd med de krav som stilles, slik det også er regulert for legene. Først skal turnusstedet forsøke å legge til rette for at tjenesten skal kunne la seg gjennomføre, dernest varsle Helsedirektoratet dersom det ikke lar seg gjøre. Kandidaten skal varsles før en eventuell melding går til direktoratet. Turnusstedet er gitt myndighet til å ta turnuskandidaten ut av tjeneste.

Turnuskandidatens plikt til å ta den plassen man har valgt er foreslått regulert, slik det er for legene. Det er foreslått at en kandidat som ikke tar den plassen som er valgt må stille sist i køen ved neste fordeling av turnusplasser. Forslaget er begrunnet i at det ikke skal kunne spekuleres i å trekke seg fra turnustjenesten for så å få bedre trekningsnummer ved neste fordeling av turnusplasser.

Det er også foreslått klageadgang i samsvar med forvaltningslovens regler på vedtak fattet med hjemmel i forskriften, tilsvarende det som gjelder for legene.

Det bes om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 15. mars 2009 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Merknader kan også sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/hoeringer


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør                                                      Ragna Hirsch 
                                                                              seniorrådgiver

Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Departementene
Farmasi forbundet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets kommuner
Landets høyskoler med sosialfaglig utdanning
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Sametinget
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens senter for Ortopedi
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Landbruks- og matdepartementet (15.12.08) - Ingen merknader 
Kunnskapsdepartementet (13.01.09) - Ingen merknader
Samferdselsdepartementet (14.01.09) - Ingen merknader
Helse Nord-Trøndelag HF (20.01.09) - Ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (29.01.09) - Ingen merknader
Datatilsynet (11.02.09) - Ingen merknader
Miljøverndepartementet (18.02.09) - Ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (25.02.09) - Ingen merknader
Justisdepartementet (25.02.09) - Ingen merknader
Trondheim kommune (20.02.09)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (26.02.09)
Høgskolen i Akershus (02.03.09) - Ingen merknader
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (04.03.09) - Ingen merknader
Studentrådet Møllendalsveien (06.03.09)
Helse Sunnmøre HF (09.03.09)
Universitetet i Tromsø (09.03.09)
Arbeidsgiverforeningen Spekter (12.03.09)
Fylkesmannen i Hordaland (09.03.09)
Studentenes Landsforbund (11.03.09)
Høgskolen i Bergen (12.03.09)
Helse Førde HF (12.03.09)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (13.03.09)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (11.03.09)
Frogn Kommune (13.03.09)
Ringerike sykehus HF (13.03.09)
Nærings- og handelsedepartementet (16.03.09) - Ingen merknader
Helsedirektoratet (13.03.09)
Rusbehandling Midt-Norge HF (17.03.09)
Norsk Kiropraktorforening (16.03.09) - Ingen merknader
Statens helsepersonellnemnd (20.03.09)
Haugesund kommune (23.03.09)

Til toppen