Høringsnotat - utkast til forskriftsbestemmelser til lov om foretakspensjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Innledning

I finanskomiteens innstilling om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold, Innst.O. nr. 2 (2000–2001), går et flertall inn for å gi adgang til å ha parallelle pensjonsordninger og adgang til lukking av foretakspensjonsordning. På denne bakgrunn er det behov for å foreta en justering av lov om foretakspensjon slik at det gis hjemmel til å fastsette forskrift vedrørende parallelle ordninger og lukking. Departementet tar sikte på innen kort tid å fremme slikt lovforslag i Stortinget i proposisjonen om engangsbetalt (innskuddssikret) pensjon.

Departementet vil komme tilbake med en samlet gjennomgang av reglene for lukking og medlemsskap i pensjonsordning sammen med den videre oppfølgingen av Stortingets merknader ved behandlingen av lov om innskuddspensjon. Det vil imidlertid ta noe tid før et slikt arbeid er gjennomført. Av hensyn til at det er ønskelig å ha disse reglene på plass før lovene trer i kraft 1. januar 2001, synest det i første omgang å være mest hensiktsmessig å fastsette foreløpige regler i forskrift.

I denne sammenheng er det behov for enkelte nye forskriftsbestemmelser til lov om foretakspensjon. Finansdepartementet har utarbeidet utkast til forskriftsbestemmelser i medhold av det nye forslaget til lov om foretakspensjon § 3–3 (1), betinget av Stortingets behandling av proposisjonen om engangsbetalt (innskuddssikret) pensjon.

Parallelle ordninger

Lov om foretakspensjon er i likhet med Regjeringens forslag til lov om innskuddspensjon, utformet med sikte på at et foretak kun skal ha én pensjonsordning. Lov om foretakspensjon § 3–3 (1) lyder:

"Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år, med mindre annet følger av regler i loven her med tilhørende forskrifter."

Etter Finansdepartementets vurdering gir ikke § 3–3 (1) hjemmel til å fastsette unntak fra loven direkte i forskrift. En adgang til parallelle ordninger gjør det derfor nødvendig med endringer i lov om foretakspensjon. Betinget av at lov om foretakspensjon § 3–3(1) endres slik at ordlyden blir den samme som i lov om innskuddspensjon § 4–2 (1), kan imidlertid unntak fastsettes direkte i forskrift.

Finansdepartementet foreslår at det i forskrift til lov om foretakspensjon, med hjemmel i nytt forslag til § 3–3 (1) tas inn en bestemmelse som åpner for at foretaket kan ha parallelle ordninger. Det foreslås at den enkelte arbeidstaker i så fall skal kunne velge hvilken ordning han vil være medlem av. Det vises til forskriftsutkastet § 1. Jf. for øvrig omtale av tilsvarende problemstilling i høringsnotat om utkast til forskrift til lov om innskuddspensjon.

Lukking

Under behandlingen av Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) gikk et flertall i finanskomiteen mot Regjeringens forslag til lov om innskuddspensjon § 14–2 om omdanning av foretakspensjonsordning til innskuddspensjonsordning. Regjeringens forslag vil innebære at dersom et foretak som opprinnelig har foretakspensjon skifter til en innskuddspensjonsordning, skal ansatte som har mindre enn 10 år igjen til pensjonsalder kunne bli i foretakspensjonsordningen, mens de øvrige ansatte må gå over til den nye innskuddspensjonsordningen. Stortingsflertallet har gått mot denne regelen. Følgende forslag ble fremmet i Innst.O. nr 2 (2000-2001) i kapittel 20:

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om adgang til at man lukker ordningen for nye medlemmer, slik at de som i dag er inne i en ytelsesordning kan ha rett til å stå i ordningen frem til pensjonsalder."

Finansdepartementet antar at det vil kunne gis en bestemmelse om lukking i forskrift med hjemmel i lov om foretakspensjon § 3–3 (1), under forutsetning av at § 3–3 (1) endres som omtalt over. Finansdepartementet legger til grunn at dersom foretak som har pensjonsordning etter lov om foretakspensjon i stedet vil opprette pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon, kan foretakspensjonsordningen videreføres for arbeidstakere som var medlem av denne ordningen på tidspunktet for opprettelsen av ny innskuddspensjonsordning. Arbeidstakerne skal kunne velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning. Det vises for øvrig til omtalen av parallelle ordninger i høringsnotat om utkast til forskrift til lov om innskuddspensjon.

Forslag til endringer i forskrift til lov om foretakspensjon

Forskrift til § 3–3 (1) skal lyde:

§ 1
Dersom foretaket både har pensjonsordning etter lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon og etter lov xx. xx. 2000 om innskuddspensjon i arbeidsforhold, skal det fastsettes i ordningenes regelverk at den enkelte arbeidstaker bare kan være medlem av en av ordningene. Arbeidstaker skal velge hvilken ordning vedkommende vil være medlem av. Det skal fremgå av pensjonsplanen hvilken ordning arbeidstakere som ikke foretar noe valg skal være medlem av. Ved eventuell endring i en av eller begge pensjonsplanene, har arbeidstaker rett til å foreta nytt valg mellom pensjonsordningene.

§ 2
Foretak som har pensjonsordning etter lov om foretakspensjon og som i stedet vil opprette pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon, kan videreføre foretakspensjonsordningen for arbeidstakere som var medlem av denne ordningen på tidspunktet for opprettelsen av ny innskuddspensjonsordning. Arbeidstakerne skal kunne velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning.

VEDLEGG