Høringsnotat

Utkast til forskrift om innlemmelse av forordning EU nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merkning av tekstilfiberprodukters fibersammensetning

Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet xxx 2012 med hjemmel i lov18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 3a og § 5, jf. kgl. res 22. desember 1995 nr. 1036. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XI nr. 4 d (forordning EU nr. 1007/2011)

EØS-avtalens vedlegg II kap. XI nr. 4 d (forordning EU nr.1007/2011) om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merkning av tekstilfiberprodukters fibersammensetning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget selv, protokoll 1 og avtalen for øvrig.