Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

Høringsnotat: Utkast til ny forskrift om opplysningsplikt og bevissikring

Høringsnotat i pdf-format

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet 1. januar 2014 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 24 femte ledd, § 25 syvende ledd og delegeringsvedtak 14. juni 2013.

Kapittel 1. Opplysningsplikt

§ 1 Hjemmelsangivelse og klage ved pålegg etter konkurranseloven § 24

Blir noen pålagt å gi opplysninger eller utlevere informasjon eller bærere av slik informasjon for gransking etter konkurranseloven § 24 første eller annet ledd, skal konkurransemyndighetene angi hjemmelen for pålegget, jf. forvaltningsloven § 14. Den pålegget angår skal også gjøres oppmerksom på klageadgangen. Det skal videre gjøres oppmerksom på at fristen til å fremsette klage er straks dersom vedkommende er til stede, og ellers innen 3 dager. Dersom konkurransemyndighetene finner det påtrengende nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver etter loven, kan det kreve at opplysningene blir gitt før klagesaken er avgjort. Konkurransemyndighetenes beslutning etter fjerde punktum kan ikke påklages.

§ 2 Muntlige pålegg

Pålegg etter konkurranseloven § 24 som gis muntlig, og som ikke oppfylles umiddelbart eller innen angitt frist, skal dokumenteres skriftlig av vedkommende konkurransemyndighet.

§ 3 Lydopptak

Opplysninger som gis muntlig etter konkurranseloven § 24 kan lagres som lydopptak. Den som gir opplysningene skal på forhånd underrettes om at det skal benyttes lydopptak. Ved lydopptak skal vedkommende konkurransemyndighet nedtegne et sammendrag av opplysningene, enten samtidig eller så snart som mulig. Den som gir opplysningene skal gis adgang til å gjennomgå og korrigere sammendraget. Sammendraget skal så vidt mulig forelegges den som gir opplysningene for underskrift. Dersom vedkommende nekter å underskrive, skal dette fremkomme av sammendraget.

§ 4 Informasjon om selvinkrimineringsvernet

Før det opptas muntlig forklaring som ledd i Konkurransetilsynets undersøkelse av mulig brudd på konkurranseloven, skal vedkommende foretak eller person informeres om vernet mot selvinkriminering.

Kapittel 2 Bevissikring

§ 5 Tingrettens beslutning om bevissikring

Ved bevissikring etter konkurranseloven § 25 skal tingrettens beslutning leses opp eller forevises, jf. straffeprosessloven § 200 første ledd første punktum.

Tingrettens angivelse av kontrollens formål etter konkurranseloven § 25 tredje ledd, har ikke avgjørende betydning for hvilke gjenstander Konkurransetilsynet kan beslaglegge.

Ved bevissikring som nevnt i første ledd skal Konkurransetilsynet opplyse om at tingrettens beslutning kan påankes av enhver som beslutningen rammer, jf. straffeprosessloven § 377. Videre skal det opplyses om at anken ikke har oppsettende virkning, jf. konkurranseloven § 25 tredje ledd fjerde punktum. Konkurransetilsynet skal også opplyse om at ankefristen er to uker, jf. straffeprosessloven § 379.

§ 6 Prøving av beslag

Enhver som rammes av et beslag, kan straks eller senere kreve spørsmålet om beslaget skal opprettholdes brakt inn for retten. Konkurransetilsynet skal sørge for at den som rammes av beslaget blir gjort kjent med adgangen til slik rettslig prøving, jf. straffeprosessloven § 208.

§ 7 Gjennomgang og tilbakelevering av dokumenter med mer.

Gjennomgang av dokumenter eller annet som er innhentet etter konkurranseloven § 24 eller

§ 25, kan foretas der Konkurransetilsynet finner det mest hensiktsmessig.

Dokumenter eller annet av personlig art må bare gjennomgås så langt det er nødvendig for å bringe på det rene om de kan ha betydning som bevis.

Konkurransetilsynet kan ikke gjøre seg kjent med innholdet i dokumenter eller annet som faller inn under straffeprosessloven § 204. Konkurransetilsynet kan likevel utføre nødvendige undersøkelser for å identifisere dokumenter eller annet som faller inn under straffeprosessloven § 204. Konkurransetilsynet kan fremlegge dokumenter eller annet for retten for å få avklart om straffeprosessloven § 204 får anvendelse.

Konkurransetilsynet skal merke og føre liste over dokumenter eller annet som er innhentet etter konkurranseloven § 24 eller beslaglagt etter konkurranseloven § 25, slik at forveksling unngås. Den kontrollerte skal gis kopi av listen så snart som mulig.

Originaldokumenter eller annet som er innhentet med hjemmel i konkurranseloven § 24 eller

§ 25, skal leveres tilbake til den de ble innhentet hos når det ikke lenger er behov for dem, og senest når saken er endelig avgjort, jf. straffeprosessloven § 213. Er det tvist om hvem som har rett til originaldokumenter eller annet som er innhentet etter konkurranseloven § 24 eller § 25, avgjør retten ved kjennelse til hvem utlevering skal skje.

Kapittel 3 Behandling av overskuddsinformasjon

§ 8 Definisjon av overskuddsinformasjon

Med overskuddsinformasjon menes i denne forskrift opplysninger om forhold som ikke kan ha betydning som bevis.

§ 9 Identifisering av overskuddsinformasjon

Så langt det er praktisk mulig skal dokumenter eller annet gjennomgås på kontrollstedet for å unngå at det tas med overskuddsinformasjon.

§ 10 Tilbakelevering av overskuddsinformasjon

Dokumenter eller annet som inneholder overskuddsinformasjon, skal returneres til den kontrollerte når det er brakt på det rene at de ikke kan ha betydning som bevis i saken. Eventuelle kopier tatt av Konkurransetilsynet skal makuleres og databeslag skal slettes.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom dokumentet eller annet inneholder både overskuddsinformasjon og opplysninger som kan ha betydning som bevis i saken, og overskuddinformasjonen ikke kan skilles ut fra den øvrige informasjonen uten at innholdet blir endret, kan misforstås eller dets verdi som bevis svekkes.

Kapittel 4 Behandling av elektronisk lagret informasjon

§ 11 Fremgangsmåten ved beslag av elektronisk lagret informasjon

Konkurransetilsynet skal gi kopi av beslaglagt elektronisk lagret informasjon til den kontrollerte, jf. konkurranseloven § 25 fjerde ledd.

Dersom Konkurransetilsynet tar beslag i elektronisk lagret informasjon, skal den kontrollerte informeres om retten til å være representert når Konkurransetilsynet begynner gjennomgangen av beslaget, for å avklare om det inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsplikt som nevnt i straffeprosessloven §§ 117 til 120. Den kontrollerte kan gi Konkurransetilsynet en opptegnelse over beslaglagt materiale som inneholder opplysninger som nevnt i forrige punktum, i stedet for eller i tillegg til å være til stede ved gjennomgangen.

§ 12 Gjennomgang av elektronisk lagret informasjon

Retten til å være til stede når Konkurransetilsynet begynner gjennomgangen av beslaglagt elektronisk materiale er ikke til hinder for at Konkurransetilsynet gjør de forberedelser som er nødvendige for at materialet skal kunne gjennomgås.

Konkurransetilsynet skal så snart som mulig orientere den kontrollerte om når tilsynet tar sikte på å begynne gjennomgangen av det beslaglagte materialet slik at vedkommende får mulighet til å være til stede. Konkurransetilsynet skal sette en rimelig frist for den kontrollerte til å benytte seg av retten.

Dersom Konkurransetilsynet og den kontrollerte ikke blir enige om opplysninger er omfattet av taushetsplikt, skal gjennomgangen av denne delen av beslaget stanses og spørsmålet om opprettholdelse av beslaget avgjøres av tingretten, jf. konkurranseloven § 25 fjerde ledd siste punktum.

§ 13 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. desember 2005 nr. 1645 om opplysningsplikt, gransking, bevissikring og behandling av overskuddsinformasjon.