Høyring - Endring av inndelingslova i samband med kommunereforma og enskilde endringar i kommunelova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høyring framlegg om nokre endringar i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) og nokre mindre justeringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova).

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.10.2015