Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - Endring av inndelingslova i samband med kommunereforma og enskilde endringar i kommunelova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høyring framlegg om nokre endringar i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) og nokre mindre justeringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova).

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.10.2015

Vår ref.: 15/581-5

Høyring - einskilde endringar i inndelingslova og kommunelova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høyring framlegg til einskilde lovendringar i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) og lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

I arbeidet med konkrete inndelingssaker i den pågåande kommunereforma har departementet blitt merksam på behov for å gjere nokre mindre endringar i inndelingslova, for at lova kan fungere som ein teneleg reiskap ved grenseendringar. I høyringsnotatet føreslår departementet også einskilde mindre justeringar i kommunelova.

Departementet ber om synspunkt frå høyringsinstansane på framlegga til lovendringar i inndelingslova og kommunelova.

Høyringsnotatet (pdf)

Høyringsfristen er 1. oktober 2015.Høyringssvar skal sendast digitalt via innsendingsløysinga under. 

Alle kan gi høyringsfråsegn. Høyringsfråsegnene er offentlege etter offentleglova og blir publiserte fortløpande.

Vi ber om at høyringsinstansane vurderer om saka bør sendast vidare til underliggjande organ, organisasjonar osb. som ikkje står på høyringslista.

Med helsing                                                                      

 

Siri Halvorsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Gry Langsæther

                                                                                          Seniorrådgjevar

 • Departementa
 • Statsministerens kontor
 • Kommunane
 • Fylkeskommunane
 • Fylkesmennene
 • Registrerte politiske parti
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barneombodet
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske kyrkja
 • Den norske legeforening
 • Den norske Revisorforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Distriktenes energiforening
 • Elevorganisasjonen
 • Energi Norge
 • Fagforbundet i Norge
 • Fellesforbundet
 • Finansforbundet
 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Finanstilsynet
 • Forbrukarombodet
 • Forbrukarrådet
 • Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
 • Foreldreutvalet for grunnskolen
 • Forum for kontroll og tilsyn
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handelshøgskolen BI
 • Helsedirektoratet
 • Høgskolen i Oslo
 • Innovasjon Noreg Hovudkontoret
 • KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
 • Klima- og forureiningsdirektoratet
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommunalbanken AS
 • Konkurransetilsynet
 • KS (Kommunesektoren sin arbeidsgivar- og interesseorganisasjon)
 • KS Bedrift
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjonar
 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
 • Likestillings- og diskrimineringsombodet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Mattilsynet
 • Medlemmene i overskjønsnemnda
 • Medlemmene i skjønsnemnda
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • NITO
 • Noregs forskingsråd
 • Noregs handelshøgskole NHH
 • Noregs vassdrags- og energidirektorat
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges kulturvernforbund
 • Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
 • Norsk journalistlag
 • Norsk Kommunalteknisk Forening
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk Rådmannsforum
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norske autoriserte regnskapsføreres forening
 • NORVAR
 • NTNU
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonistforbundet
 • Private barnehagers landsforbund
 • Riksantikvaren
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • SAFO
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sámediggi – Sametinget
 • SIVA – Selskapet for industrivekst SF
 • Sivilombodsmannen – Stortingets ombodsmann for forvaltninga
 • Skattedirektoratet
 • Sparebankforeningen
 • Statens helsetilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Statens kartverk
 • Statens Pensjonskasse
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Unio
 • Universitetet for miljø- og biovitskap
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Vellenes Fellesorganisasjon
 • Verdipapirfondenes forening
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen