Høyring - forslag til endringar i forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.03.2009

Vår ref.:

Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidd eit høyringsnotat med forslag til endringar i forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk særleg for å gjere det enklare å lande fangst der det ikkje er fiskemottak eller mottaksstasjonar, jf. vedlegg.

Høyringsfristen er 1. mars 2009.

Høyringsnotatet er tilgjengeleg i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd. Høyringssvara vil også verte tilgjengelege på same nettside etter utløpet av høyringsfristen.


Med helsing


Vidar Landmark Ingrid Vikanes
avdelingsdirektør førstekonsulent 

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL

Vest-Norges fiskesalslag

Rogaland fiskesalgslag

Skagerakfisk

Norges Sildesalgslag

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Oslo kommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges trålerlag

Bivdi

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskekjøpernes Forening

Innovasjon Norge

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Det norske maskinistforbund

Landsdelsutvalget

Til toppen