Høyring - forslag til ny forskrift om lovbrotsgebyr og tvangsmulkt i medhald av havressurslova

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.05.2011

Vår ref.: 201000477- /CW

Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette på høyring forslag til ny forskrift om lovbrotsgebyr og tvangsmulkt i medhald av havressurslova.

Frist for merknader er sett til 1. mai 2011. Høyringsfråsegner skal sendast til Fiskeri- og kystdepartementet; Pb 8118 Dep.; 0032 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@fkd.dep.no.

Vi ber om at høyringsinstansane legg høyringsforslaget fram for underliggjande etatar og organ ved behov.

Høyringsnotatet er tilgjengeleg på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet: www.regjeringen.no/fkd, under saker på høyring.


Med helsing


Christian Wormstrand
fung. avdelingsdirektør
Heidi Beate Hauge
rådgjevar

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Sametinget
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Innovasjon Norge
Rogaland statsadvokatembeter
Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Sjef Kystvakta
Fylkeskommunane
Kommunenes sentralforbund
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Vest – Norges Fiskesalslag
Rogaland Fiskesalgslag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes forening
NHO
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
LO
Fellesforbundet
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund

Til toppen