Høyring - Ny forskrift om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.09.2009

Vår ref.:

Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidd eit høyringsnotat med forslag til ny forskrift om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar, jf. vedlegg.

Høyringsfristen er tysdag 1. september 2009.

Høyringsnotatet er tilgjengeleg i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd. Høyringssvara vil også verte tilgjengelege på same nettside etter utløpet av høyringsfristen.


Med helsing

Vidar Landmark
avdelingsdirektør
Rolv Dahl-Jørgensen
førstekonsulent

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Sametinget
Àvjovàrgeaidnu 50
9730 KARASJOK

Norges Fiskarlag
Pirsenteret
7462 TRONDHEIM

Norges Kystfiskarlag
Postboks 97
8380 RAMBERG

Sør-Norges trålerlag
Flathauggata 12
5523 HAUGESUND

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Postboks 5471 Majorstuen
0305 OSLO

Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Postboks 639 Sentrum
7406 TRONDHEIM

Fiskekjøpernes Forening
Postboks 6270
9292 TROMSØ

Norges Råfisklag
Fiskernes Hus
9291 TROMSØ

Norges Sildesalgslag
Postboks 7065
5020 BERGEN

Vest-Norges fiskesalslag
Postboks 83
6701 MÅLØY

Rogaland fiskesalgslag
Postboks 1539 Kjelvene
4093 STAVANGER

Skagerakfisk
Postboks 401
4664 KRISTIANSAND S

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL
Postboks 408 Sentrum
6001 ÅLESUND

Til toppen