Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Introduksjonsloven - innføring av kommunal plikt til internkontroll

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2012

Vår ref.:

Høring - Forskrift om kommunal plikt til internkontroll med oppfyllelsen av
kommunale plikter etter introduksjonsloven


Stortinget vedtok 15. juni 2011 å innføre obligatorisk avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, å innføre statlig tilsyn med kommunenes forvaltning av introduksjonsloven og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven. Vi viser til Prop. 79 L (2010-2011) Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven, Innst. 370 L (2010-2011) og Lovvedtak 60 (2010-2011). Lovendringene er sanksjonert av Kongen i statsråd, og innføring av statlig tilsyn og kommunal internkontroll trer i kraft 1. september 2012.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette forslag til forskriftsbestemmelser om innføring av kommunal plikt til internkontroll på høring.Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for å videresende
høringsbrevet til eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv.

BLD ber om at høringsinstansene kommer med sine høringsuttalelser innen 25. mai
2012. Vi ber dere oppgi hvilken bestemmelse det gis merknader til.

Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak på e-postadressen postmottak@bld.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Hege Hov Eggen på telefon
22 24 69 64 eller e-post heg@bld.dep.no.

Høringsfrist: 12.06.2012

Høringsstatus: Denne saken er fortsatt på høring.

Endringsforslaget:


1. INNFØRING AV KOMMUNAL PLIKT TIL INTERNKONTROLL

1.1 Hovedprinsipper bak innføringen av internkontroll
Evalueringer av implementeringen av både introduksjonsprogrammet og opplæring i
norsk og samfunnskunnskap viser at flere kommuner ikke oppfyller de minstekrav som loven oppstiller. Eventuelle kommunale lovbrudd vil ha rettsikkerhetsmessige
konsekvenser gjennom at det enkelte ikke får det hun eller han har rett til. I tillegg kan kommunale lovbrudd ha samfunnsøkonomiske konsekvenser ved at den enkeltesovergang til arbeid eller utdanning blir forsinket.

Plikten for kommunene til å føre internkontroll med de forvaltningsområdene som blir underlagt statlig tilsyn, vil styrke kommunens egenkontroll og sikre bedre styring med viktige integreringstilstak, samt kunne bidra til å forbedre kommunenes tjenester.

1.2 Plikt til kommunal internkontroll
Det innføres en plikt for kommunen til å føre internkontroll med kommunenes
virksomhet etter introduksjonsloven, for eksempel tilbud og tilrettelegging av
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap og beregning og
utbetaling av introduksjonsstønad. Plikten omfatter også kommunenes forvaltning av forskriftene til introduksjonsloven, for eksempel registrering i NIR og praktisering av reglene om fravær og permisjon fra introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kommunene er pålagt å gjennomføre internkontroll på en rekke andre områder.
Erfaringer for eksempel fra arbeids- og velferdsforvaltningen vil ha viktig
overføringsverdi til dette området. BLD foreslår en regulering av innholdet i og
dokumentasjonen av internkontrollen som er helt i tråd med andre rettsområder.
Innholdet i forskriften er all hovedsak identisk med forskrift 19. november 2010 om
internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Innholdet i internkontrollen beskrives i § 4 i utkastet. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og kontrollen skal ha det omfanget som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i, eller i medhold av, introduksjonsloven.

1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet legger til grunn at kommunenes erfaringer med etablering av
internkontroll på tilgrensende forvaltningsområder vil ha en overføringsverdi når det
skal innføres plikt til internkontroll for ordningene etter introduksjonsloven. Forslagevurderes samlet sett ikke å medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene. Gode systemer med internkontroll vil dessuten kunne bidra til god kvalitet og bedre resultatoppnåelse i kommunene.

 

Forslag til forskriftstekst:
Forskrift om plikt til kommunal internkontroll med oppfyllelsen av kommunale
plikter etter introduksjonsloven

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å bidra til å sikre en best mulig gjennomføring av
introduksjonsloven og tilhørende forskrifter gjennom krav til systematisk styring og
kontinuerlig forbedringsarbeid i kommunene. Dette skal styrke den enkelte deltakers rettssikkerhet, samt at introduksjonsloven i størst mulig grad bidrar til overgang til arbeid, utdanning og økonomisk selvstendighet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder plikt til kommunal internkontroll med kommunenes oppfyllelse av plikter etter introduksjonsloven og tilhørende forskrifter.

§ 3. Internkontroll
I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av introduksjonsloven.

§ 4. Innholdet i internkontrollen
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i, eller i medhold av, introduksjonsloven.

Internkontroll innebærer at kommunen, som ansvarlig for virksomheten, skal:
a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for
forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart
fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,
b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,
c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det
aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,
d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
e) gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere til forbedring av virksomheten,
f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt i eller mangel
på oppfyllelse av myndighetskrav,
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer,
instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter, og
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at
den fungerer som forutsatt, og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

§ 5. Dokumentasjon
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig
på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

§ 6. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. september 2012.

Offentlige institusjoner
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Departementene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Datatilsynet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Statistisk sentralbyrå
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Vox


Organisasjoner
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)
KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Norges Røde Kors
Norske Kvinners sanitetsforening
Norsk Folkehjelp
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)


Arbeidsgiverforeninger
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Landbrukets arbeidsgiverforening


Fagforeninger
Akademikerne
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen