Rapporter og planer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet "Klart språk i staten"

Rapporten presenterer en evaluering av prosjektet "Klart språk i staten" som ble startet opp i 2008. Formålet med evalueringen har vært å måle i hvor stor grad tiltakene i prosjektet har ført til varige endringer i språkkulturen i de virksomhetene som har deltatt. I tillegg er det satt søkelys på de effektene som disse endringene eventuelt har hatt på den skriftlige kommunikasjonen mellom forvaltningen og brukerne.

Evalueringen er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). 

Initiativet til "Klart språk i staten" ble tatt i 2008 og lansert i 2009. Prosjektet ble, etter to års forlenging, avsluttet i 2012. I løpet av disse årene har mer enn 60 statlige virksomheter mottatt støtte til tiltak for å gjøre sin skriftlige kommunikasjon med omgivelsene enklere og mer brukertilpasset. Evalueringen omfatter alle disse virksomhetene. Evalueringen er basert på en kombinasjon av data samlet inn av ideas2evidence og av statlige virksomheter med egne klarspråksprosjekter. I tillegg er Difis nasjonale innbyggerundersøkelser benyttet.

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet "Klart språk i staten" (pdf)