Høring - Kommisjonsvedtak med endringer i vedlegget til Europaparlaments- og rådsforordning 1228/2003/EF

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2007

Europakommisjonen vedtok 9. november 2006 endringer i vedlegget til Europarlaments- og rådsforordning 1228/2003/EF om adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser. Vedtaket gir endringer i retningslinjene for håndtering og allokering av tilgjengelig kapasitet i overføringsforbindelser mellom de nasjonale systemene gitt i forordning 1228/2003/EF.