Høring - Kommisjonsvedtak med endringer i vedlegget til Europaparlaments- og rådsforordning 1228/2003/EF

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2007

Europakommisjonen vedtok 9. november 2006 endringer i vedlegget til Europarlaments- og rådsforordning 1228/2003/EF om adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser. Vedtaket gir endringer i retningslinjene for håndtering og allokering av tilgjengelig kapasitet i overføringsforbindelser mellom de nasjonale systemene gitt i forordning 1228/2003/EF.

Vår ref.:

Høring - Kommisjonsvedtak med endringer i vedlegget til Europaparlaments- og rådsforordning 1228/2003/EF


Europakommisjonen vedtok 9. november 2006 endringer i vedlegget til Europarlaments- og rådsforordning 1228/2003/EF om adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser. Vedtaket gir endringer i retningslinjene for håndtering og allokering av tilgjengelig kapasitet i overføringsforbindelser mellom de nasjonale systemene gitt i forordning 1228/2003/EF.

Kommisjonsvedtaket anses som EØS-relevant, og det legges opp til en separat beslutning i EØS-komiteen. Olje- og energidepartementet anmoder om at eventuelle merknader til Kommisjonsvedtaket er departementet i hende innen 2. april 2007.

Kommisjonsvedtaket følger vedlagt. Vedtaket er også tilgjengelig i Official Journal;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_312/l_31220061111en00590065.pdf


Med hilsen


Johan Vetlesen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                            Tone Wroldsen
                                                                            førstekonsulent 

Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund

Prosessindustriens Landsforening

Teknologibedriftenes Landsforening

Nordpool

Framtiden i våre hender

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Statoil ASA

Statnett SF

Statkraft SF

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker - SRN

Oljeindustriens Landsforening

Oljedirektoratet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Hydro ASA

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Naturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Miljøverndepartementet

Miljøstiftelsen Bellona

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landsorganisasjonen i Norge

Kommunenes Sentralforbund

Forum for Strategisk Nettutvikling

Enova SF

Energibedriftenes Landsforening

Til toppen