Kommuneproposisjonen 2010 og revidert nasjonalbudsjett 2009

H-09/09

Dette rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2009 (St.prp. nr 68 for 2008-2009), jf. Innst. S. nr. 345 (2008-2009) fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
   
 

Nr. Vår ref  Dato
H-09/09 09/522-11 ISH 01.07.2009

Kommuneproposisjonen 2010 og revidert nasjonalbudsjett 2009 - rundskriv H-09/09

Dette rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2009 (St.prp. nr 68 for 2008-2009), jf. Innst. S. nr. 345 (2008-2009) fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Samtidig med kommuneproposisjonen la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett 2009 (St.mld. nr. 2 (2008-2009)), jf. Budsjett-innst. S. nr. II (2008-2009) og St.prp. nr. 67 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 255 (2008-2009).

Innstillingene fra kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat fra stortingsdebattene 17. og 19. juni er tilgjengelige på Stortingets nettsider: www.stortinget.no.

1. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2010

Hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2010 er følgende:

 • Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 5 og 6 milliarder
  kroner i 2010. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett 2009.
 • Realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2010 på 4 milliarder kroner.
 • Av veksten i frie inntekter på 4 milliarder kroner, skal 2,5 milliarder kroner gå til kommunene og 1,5 milliarder kroner til fylkeskommunene.
 • Innlemming av øremerket tilskudd til partnerskap for folkehelse
 • Innlemming av øremerket tilskudd til teknisk fagskoleutdanning/annen
  fagskoleutdanning.
 • Avvikling av tilskudd til lokale vilttiltak.
 • Inntektsutjevningen for kommunene trappes opp fra 57 til 59 prosent i 2010.
 • Skjønnsrammen for 2010 er fastsatt til 2 091 millioner kroner i tråd med forslaget i kommuneproposisjonen.

Regjeringen legger fram endelig forslag til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2010 (St.prp. nr. 1 (2008-2009).

2. Endringer i rammetilskuddet til kommuner i 2009 (budsjettkap. 571)

I revidert nasjonalbudsjett ble post 60 Innbyggertilskudd økt med netto 903,9 millioner kroner, og post 64 Skjønnstilskudd ble styrket med netto 37 millioner kroner. Endringene i innbyggertilskuddet foretas i sin helhet på utbetalingen av rammetilskuddet i termin 7 (juli), mens økningen i skjønnstilskuddet fordeles av departementet gjennom året.

Endringene i innbyggertilskuddet består av en generell styrking på 960 millioner kroner, og et uttrekk på 56,1 millioner kroner som følge av at innlemmingen av storbymidlene til psykisk helse reverseres. Skjønnstilskuddet styrkes med 40 millioner kroner, mens 3 millioner kroner omdisponeres fra skjønnstilskuddet til kap. 502 Valgutgifter, post 01 Driftsutgifter.

I vedlegg 1 er det vist kommunevis fordeling av rammetilskuddet i 2009, inkludert endringer i revidert nasjonalbudsjett 2009.

Forklaring til vedlegg 1

Kolonne 1:
Rammetilskudd til kommunene etter saldert budsjett 2009 (jf. rundskriv H-01/09)

Kolonne 2:
Rammetilskudd til kommunene etter tiltakspakken (jf. rundskriv H-03/09)

Kolonne 3:
I revidert nasjonalbudsjett ble innbyggertilskuddet økt med 960 millioner kroner. Økningen er fordelt etter kostnadsnøkkelen, som vist i kolonne 3. 

Kolonne 4:
Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse var det en egen satsing på storbyene. Disse midlene ble, sammen med øvrige midler til psykisk helse, innlemmet i inntektssystemet i statsbudsjettet for 2009. I revidert nasjonalbudsjett for 2009 reverseres innlemmingen av det øremerkede tilskuddet til særskilte storbytiltak, totalt 56,059 millioner kroner. Midlene trekkes ut av rammetilskuddet og tilbakeføres til et øremerket tilskudd på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Midlene er trukket ut på samme måte som de ble lagt inn, etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Uttrekket er vist i kolonne 4.

Kolonne 5:
Rammetilskudd til kommunene 2009, inkludert endringer i revidert nasjonalbudsjett 2009.

3. Anslag på vekst i frie inntekter 2009 for kommunene

Vedlegg 5 viser anslag for frie inntekter i 2009 samt anslag for vekst i frie inntekter fra 2008 til 2009.

4. Endringer i rammetilskuddet til fylkeskommuner i 2009 (budsjettkap. 572)

I vedlegg 2 vises fordelingen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2009.

Fra 2007 ble det innført en avgift på utslipp av NOx. Fylkeskommunene kompenseres for merutgifter til lokale båtruter og fylkesvegferjer. Som en følge av at skip som slutter seg til fondet får fritak for NOx-avgiften, ble kompensasjonen til fylkeskommunene for NOx-avgiften redusert med 10 mill. kroner i statsbudsjettet for 2009. Etter en ny gjennomgang av sjøruteselskapenes innbetalinger til NOx-fondet, er det i revidert nasjonalbudsjett vedtatt en ytterligere reduksjon av kompensasjonen til fylkeskommunene på 23,5 millioner kroner. Samlet beløp for kompensasjon av NOx-avgift i 2009 etter revidert nasjonalbudsjett er på 37,3 millioner kroner.

Ferjesambandet Svolvær-Skrova i Nordland er nedklassifisert til fylkeskommunalt samband, men staten er fortsatt ansvarlig for materiell og kaier. Nordland fylkeskommune ble i statsbudsjettet for 2009 kompensert over rammetilskuddet med 10,45 millioner kroner. På bakgrunn av nye kostnadsberegninger er denne kompensasjonen økt med 5,1 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

5. Revidert Grønt hefte for fylkeskommunene 2009

I vedlegg 3 vises revidert Grønt hefte for fylkeskommunene for 2009.

6. Forvaltningsreformen – økonomisk opplegg

Det vises til nærmere omtale i kommuneproposisjonens kapittel 6 av de ulike oppgavene som overføres ved reformen.

Hovedpunktene i det økonomiske opplegget er:

 • Det legges opp til at fylkeskommunenes rammetilskudd samlet vil bli økt med i overkant av 7,4 milliarder kroner i forbindelse med reformen. Av dette er om lag 6,9 milliarder kr knyttet til overføring av ansvaret for øvrige riksveger og riksvegferjer.
 • I midlene til øvrige riksveger og riksvegferjer er regjeringens forslag om å styrke rammen til fylkesveger med 1 milliard kroner (2010-kroner) utover dagens nivå inkludert.
 • Opplegget inkluderer en samlet bevilgning på 117 millioner kroner til fylkeskommunenes årsverkskostnader som følge av de ulike oppgavene.
 • Enkelte områder og oppgaver vil inntil videre bli finansiert gjennom øremerkede tilskudd.
 • Det vil bli etablert en rentekompensasjonsordning på Samferdselsdepartementets budsjett med en samlet investeringsramme på 2 mrd. kroner.
 • Stortinget har vedtatt mindre justeringer i regjeringens forslag om endringer i vegklassifisering i forbindelse med reformen, jf. St.prp. nr. 72 (2008-2009) Om nokre saker på Samferdselsdepartementets område og Innst. S. nr. 312 (2008–2009). Det vil også være aktuelt å justere fordelingen av ferjemidlene, både mellom staten og fylkeskommunene og mellom fylkeskommunene, jf. komiteens merknader i Innst. S. nr. 345 (2008–2009) og innstillingens vedlegg 2.
 • Det endelige økonomiske opplegget vil bli lagt fram i statsbudsjettet for 2010. 

7. Øremerkede tilskudd 2009

Når det gjelder øremerkede tilskudd for 2009 vises det til vedlegg 4.

8. Statsbudsjettet 2010

St.prp. nr. 1 (2009-2010) legges etter planen fram tirsdag 13. oktober 2009.

 

Med hilsen

 

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør
Ingeborg Sætre Hanssen
seniorrådgiver


Vedlegg
 

 1. Rammetilskudd for kommunene 2009 (Excel-format)
 2. Rammetilskudd for fylkeskommunene 2009 (Excel-format)
 3. Revidert Grønt hefte for fylkeskommunene 2009 (Pdf-format)
 4. Øremerkede tilskudd til kommunesektoren i 2009 (60-poster) (Excel-format) 
 5. Anslag på frie inntekter for kommunene i 2009 (Excel-format)

Kopi med vedlegg

KS
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet