Kostnadsestimering av veg- og jernbaneprosjekter

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet for å vurdere problemstillinger knyttet til kostnadsestimering.

Etter at den statlige ordningen med ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) i 2000 ble innført, har det blitt gjennomført slik kvalitetssikring av om lag 100 større investeringsprosjekter i samferdselssektoren. De fleste av disse er vegprosjekter, men også et betydelig antall jernbaneprosjekter.

Flere av konsulentmiljøene som er knyttet til ordningen, har etterlyst større grad av mulighet for etterprøvbarhet av de kostnadsestimater som utarbeides i samferdselssektoren, og som er grunnlag for ekstern kvalitetssikring.

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet nedsatte derfor en arbeidsgruppe under ledelse av Samferdselsdepartementet for å vurdere problemstillinger knyttet til kostnadsestimering. I tillegg til departementene har Statens vegvesen, Jernbaneverket, Dovre Group og Metier vært medlemmer av arbeidsgruppen.

Les rapporten fra arbeidsgruppen (pdf)