Krav og retningslinjer til et IT- og kompetansesenter på Fornebu

Nærings- og handelsdepartementet, 8.4.1999

Krav og retningslinjer til et IT- og kompetansesenter på Fornebu

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt at det skal etableres et internasjonalt IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Disse krav og retningslinjer er skrevet hovedsakelig med bakgrunn i Stortingets behandling og vedtak 25.02.99 vedrørende et slikt senter, samt anbefalingene fra det hurtigarbeidende utvalg som har utdypet og konkretisert krav og retningslinjer for et slikt senter (Spjøtvoll-utvalget). Utvalget avga sin innstilling til NHD 27.03.99. I stor grad vil det bli lagt vekt på å følge anbefalingene til Spjøtvoll-utvalget, men på enkelte punkter vil dette hensynet fravikes. Spjøtvollutvalgets rapport vedlegges til informasjon.

Retningslinjene som følger er utformet for å gi best mulig veiledning til de potensielle tilbydere, jfr den kunngjøring som medio mars er gjort nasjonalt og internasjonalt. Det tas forbehold om at det senere kan være nødvendig å modifisere enkelte deler av retningslinjene, f eks hva angår finansiering og organisering, som ledd i de forestående forhandlinger med en eller flere interessenter eller på grunn av andre forhold. Det opplyses også om at økonomiske disposisjoner Regjeringen ikke har fullmakt til å gjøre på egen hånd, vil måtte legges fram for Stortinget for beslutning.

Formålet er å etablere et IT- og kunnskapssenter av internasjonal betydning som skal bidra til ny næringsvirksomhet og kompetanseutvikling i et samspill mellom forskning, utdanning og næring. IT- og kunnskapssenteret skal omfatte inkubatorvirksomhet, samt etter- og videreutdanning og distribuert utdanning i et samspill med kompetansesentra i andre regioner. Det forutsettes at utdanningsvirksomheten som etableres på Fornebu skal skje i regi av etablerte utdanningsinstitusjoner.

Tilbyders planer kan omfatte deler eller samtlige av aktivitetene ved IT- og kunnskapssenteret. Dersom planen kun omfatter deler kan eventuelt staten finne annen tilbyder innen de områder som ikke er dekket.

1. Senterets innhold og funksjoner

a) IT- og kunnskapssenteret skal inneholde næringsaktivitet, inkubator, utdannings- og forskningsaktivitet. Det skal tilrettelegges for ca 30 boliger til gjesteforskere og ca 200 studenthybler. Senteret utformes med arkitektoniske løsninger som bidrar til å skape fellesskap og integrasjon mellom aktørene. Når det gjelder generelle samfunnsfunksjoner som kulturtilbud, fritids- og sportstilbud, skole, barnehage samt ytterligere boliger, antar departementet at tilbydere som også er interessert i dette, kan melde sin interesse i forbindelse med utlegging av denne type arealer.
b) Stortinget har vedtatt at Terminalbygget legges inn i det felles eierselskapet og planene skal innrettes etter dette. I lys av Spjøtvollutvalgets anbefalinger, hvor det påpekes at Terminalbygget vil være lite egnet for utdannings- og forskningsformål, inviteres tilbyderne dersom de ønsker det, i tillegg til å foreslå alternative anvendelser i eller utenfor det felles eierselskapet.
c) Tilbyder skal redegjøre for planer vedrørende etablering av tjenester for markeds- og bedriftsutvikling spesielt rettet mot nyetablerte bedrifter, eller andre inkubator-tilbud.
d) Tilbyder skal redegjøre for sine planer om spesielle tiltak for å tiltrekke seg internasjonale konserns FoU-aktivitet.
e) Tilbyder skal redegjøre for om man vil støtte opp om utdannings- og forskningsaktiviteten i tillegg til institusjonenes egen virksomhet, og eventuelt hvordan vil dette vil skje.

2. Samspill regionalt

Aktiviteten på Fornebu må bygges opp slik at den ikke virker utarmende på eksisterende miljøer, men spiller sammen med og utfyller disse. Tilbyder skal formulere konkrete mål nasjonalt og regionalt for utviklingen på Fornebu. Departementet vil senere vurdere en løsning hvor inntekter fra næringsarealene som selges av staten, brukes til en nasjonal IT-satsing.

a) Tilbyder skal redegjøre for hvordan et IT- og kunnskapssenter på Fornebu vil samspille og støtte opp om ulike satsinger rundt om i landet, hvordan senteret vil inngå i nasjonal arbeidsdeling og hvordan senteret kan samspille internasjonalt.
b) Tilbyder skal definere den nasjonale arbeidsdeling senteret skal inngå i.

3. Finansiering og forretningsplan

Tilbyder skal anslå det totale kapitalbehov og investeringskostnadene for realiseringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu, og gjøre rede for finansieringen av dette. Tilbyder skal skissere sitt eget bidrag til egenkapitalen. Tilbyder må kunne vise til en utviklings- og forretningsplan som bidrar til å understøtte visjonen for et IT- og kunnskapssenter. Staten vil selv legge til grunn en normal avkastning justert for risiko.

For forretningsplanen gjelder for øvrig:

a) Forretningsplanen skal synliggjøre tilbyders kapitalinnsats i selskapet og hvordan dette finansieres, samt forventninger om driftsresultat og overskudd.
b) Det skal gjøres rede for hva som er sannsynlige inntektsstrømmer og innenfor hvilke deler av aktiviteten man forventer en verdiskapning.
c) Det skal gjøres rede for en 5-10 årig utviklingsstrategi for selskapet, som viser forventede investeringer, aktivitetsområder og utbygging av området.
d) Det skal gjøres rede for hvor stort kapitalbehovet er for ombygging og nybygging ved senteret, og i hvilken grad tilbyder vil delta.
e) Det skal gjøres rede for hvordan tilbyder eventuelt vil bidra med risikovillig kapital m v for å understøtte inkubatorvirksomheten og eventuelt andre prosjekter.

4. Selskapsform og organisering for øvrig

Staten søker samarbeidspartner(e) som innenfor rammen av et felles selskap gis mulighet til å etablere et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Ved etableringen av det felles selskapet vil staten investere faste eiendommer som verdier i selskapet. Det er en forutsetning at samarbeidspartneren stiller til disposisjon kapital som tilsvarer statens verdier, alt avhengig av hvilken modell som velges. Staten vil legge vekt på at eksisterende nærings-, utdannings- og forskningsvirksomhet får en styrket posisjon som følge av en nasjonal satsing på Fornebu.

Tilbyderne skal utarbeide forslag til en eller flere selskapsmodeller. Valg av selskapsstruktur er betinget av tilbudet og etterfølgende forhandlinger.

Følgende premisser legges foreløpig til grunn for den statlige satsingen:

a) Statlig deltakelse kan skje på ulike måter innenfor hovedmodeller av salg av eiendommer eller ved innskudd av kapital. Det tas sikte på å etablere et felles eier-, drifts- og utviklerselskap hvor staten har en eierandel på ca 50 pst. Private tilbydere går inn med den resterende andel av startkapitalen til selskapet. Statens tilførsel av kapital skjer i form av deler av de bygninger og eiendommer staten har på Fornebu.Verdifastsettelsen på statens eiendommer avgjøres ved takst. Grunnlaget for verdifastsettelsen skal være offentlig.
b) Aktivitet skal skje innen et mangfold av områder hvor styringen baseres på pluralisme, synergi og samspill mellom områdene. Det etableres et felles råd eller komite ved senteret som tildeles en rolle for å ivareta koordinering av aktivitetene og styrke visjonen til senteret. Senteret skal ha en felles visjon som forplikter aktørene, også over tid.
c) Det etableres en egen enhet for å ivareta oppgaver tilknyttet utdanning og forskning. Utdannings- og forskningsinstitusjonene har ansvaret for å koordinere denne aktiviteten slik at institusjonene sikres uavhengighet, styringsrett og at denne type virksomhet blir konsentrert om forskning og høgre grads utdanning (dr.grad, hovedoppgaver innenfor master-, hovedfag og sivilingeniørutdanning samt avanserte oppgaver i ingeniørutdanningen) innenfor IT. Det skal også etableres etter- og videreutdanning/distribuert undervisning. Enheten leier arealer av eiendomsselskapet.

5. Infrastruktur

Tilbyder skal skissere hvordan infrastrukturen skal bli attraktiv, spesielt for å tiltrekke seg FoU-basert næringsliv og internasjonale kompetansepersoner. Det bes om konseptbeskrivelse og innbyrdes organisering av aktiviteten. Arkitektskisser kreves ikke. Bærum kommune har bestemt at grunneierne/utbyggerne skal bekoste utbygging av områdets infrastruktur, Jfr at det i f eks i Telenor-avtalen er fastslått at Telenor skal betale en forholdsmessig andel av utgiftene til opparbeidelse av infrastruktur i området.

a) Tilbyder skal redegjøre for den bygningsmessige utforming i stort
b) Tilbyderne skal redegjøre for hvordan det kan tilrettelegges for rimelige arealer for inkubatorvirksomhet.
c) I samarbeid med øvrige byggherrer/grunneiere etableres en tele- og kommunikasjonsmessig infrastruktur som gir høy kapasitet.
d) Tilbyder skal redegjøre for sosiale møteplasser

6. Arealer

Arealer brukt til inkubator, utdannings- og forskningsaktiviteter, fellesarealer og boliger til gjesteforelesere og studenter inngår i et felles eierselskap og leies ut. Et rimelig arealbehov er av Spjøtvoll-utvalget anslått til 10 000 m² til inkubator, 10 000 m² til utdanning og forskning og 250 000 m2 til næringsvirksomhet. Dette innebærer at de totale brutto gulvarealene til IT- og kunnskapssenteret er 270 000 m2. Med en utnyttelsesgrad på ca 1 tilsvarer dette også behovene for grunnareal. Staten legger opp til å selge ca halvparten av senterets næringsareal, i størrelsesorden 125 dekar, til bedrifter eller tilbydere. Arealet inngår i IT- og kunnskapssenteret, men ikke i det felles eierselskapet.

Det legges opp til en gradvis utbygging av arealene. Boliger til gjesteforskere og studenter kan være på senterets areal eller utenfor disse arealene. Tilbyder forventes å ta utgangspunkt i 270 dekar, men kan eventuelt foreslå og begrunne et større eller mindre areal for et IT- og kunnskapssenter. Med henvisning til punkt 1. forutsetter departementet at tilbydere som også er interessert i å delta i ordinær boligbygging, kan gjøre dette i kontakt med de som for øvrig legger ut slike arealer til salg.

7. Salg/feste av arealer og føringer på bruken

a) For området på 250 000 m2 til næringsformål skilles det mellom en del som selges fra staten til interesserte bedrifter eller tilbyder, og en del som legges inn i det felles eierselskapet. For de to områdene legges det ulike føringer på bruken og salg skjer til markedsverdi. For det området som selges, stilles det krav om at aktivitet som etableres skal ha IT som en viktig komponent i sin virksomhet. For området som staten legger inn i det felles statlige/private eierselskapet, skal det i tillegg til IT-føringen være betingelse at virksomheten er utviklings- og forskningsbasert.

8. Vedtektsbestemmelser for selskapet

a) IT-senterets formål og føringene som legges på aktiviteten bør nedfelles i aksjeselskapets vedtekter, eventuelt med en tidsmessig horisont.

b) Statens deltakelse i styret og medinnflytelse skal være i samsvar med statens eierandel.

Lagt inn 9. april 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen