Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2010

Vedlagt er kriteriedata som inngår i beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2010. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av tallene presentert i vedlegg 2 og 3. Vedlegg 2 viser alle kriteriedata som inngår i beregningen av rammetilskuddet, utenom tallene som inngår i beregningen av trekk for elever i statlige og private videregående skoler, som er vist i vedlegg 3.

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). For at alle fylkeskommuner skal bli behandlet likt, er det nødvendig å benytte tall fra samme kilde og samme tidspunkt for alle fylkeskommuner. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Fra og med 2010 vil beregningen av innbyggertilskuddet til fylkeskommunene baseres på tall per 1. juli året før budsjettåret. Disse tallene vil bli ettersendt så fort de foreligger. For beregningen av distriktstilskudd vil fortsatt tall for 1. januar i året før budsjettåret ligge til grunn.

Eventuelle merknader til kriteriedata data sendes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 28. august. Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Melissa Edvardsen (tlf: 22 24 72 16/ e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelsen fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlige for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet. 

Med hilsen


Grete Lilleschulstad e.f.
underdirektør
Melissa Edvardsen
førstekonsulent


Kopi til:
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Kunnskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Statistisk sentralbyrå


Vedlegg:
Vedlegg 1: Beskrivelse av vedlegg 1 og 2 (pdf-format)
Vedlegg 2: Grunnlagsdata for beregning av rammetilskudd (excel-format)
Vedlegg 3: Data for beregning av trekk for elever i statlige og private videregående skoler (excel-format)