Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2012

Vedlagt er kriteriedata som inngår i beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2012. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av tallene presentert i vedlegg 2. Vedlegg 2 viser alle kriteriedata som inngår i beregningen av rammetilskuddet, inkludert tallene som inngår i beregningen av trekk for elever i statlige og private videregående skoler.

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Det vil bli benyttet innbyggertall per 1. juli 2011 i beregningen av innbyggertilskuddet til fylkeskommunene i 2012. Disse tallene vil bli publisert på departementets internettsider (www.regjeringen.no/krd) så snart de foreligger. Når nye data legges ut varsles dette også med en e-post til fylkeskommunenes postmottak. Det vil ikke bli sendt ut brev via posten om at nye data er lagt ut. Vi ber derfor om at dere er oppmerksomme på dette. 

Eventuelle merknader til kriteriedata data sendes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 26. august. Kontaktperson i KRD er Melissa Edvardsen (tlf: 22 24 72 16/ e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no ).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelsen fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlige for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.


Med hilsen


Grete Lilleschulstad e.f.
underdirektør
Melissa Edvardsen
rådgiver

 

Vedlegg:
1. Tabellforklaring til vedlegg 2 (pdf)
2. Kriteriedata for fylkeskommunene(excel)
2. Kriteriedata for fylkeskommunene(open document-format)


Kopi til:                                                                                               
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Kunnskapsdepartementet   
Samferdselsdepartementet   
Statistisk sentralbyrå   
Utdanningsdirektoratet