Forsiden

Kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjons-områder basert på lakselus som indikator

Stortingsmelding 16 (2014–2015) lanserte et "trafikklyssystem" med en varslingsindikator.

Systemet predikerer risiko for uakseptable lusepåslag på villfisk basert på telling av lus på oppdrettsanlegg og modellering av totale utslipp av lakselus i et geografisk område. Etterfølgende telling av lakselus på villfisk brukes til å verifisere og kalibrere modellen.

Som oppfølging til denne stortingsmeldingen har Havforskningsinstituttet sammen med Veterinærinstituttet fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å fortsette arbeidet med modellen frem mot implementering av trafikklyssystemet.

Rapporten oppsummerer kunnskapsgrunnlaget for den lakselusindikatoren som skal benyttes i handlingsregelen for vekst i havbruk og det nye "trafikklyssystemet". 

Les rapporten her