Lindorff Holding AS - tillatelse til etablering i Sverige

Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Sven Iver Steen
Postboks 2734 Solli
0204 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

56387

00/1654 FM AnL/GHL

20.12.2002

Lindorff Holding AS – tillatelse til etablering i Sverige

Det vises til Deres søknad 5. november 2002 vedrørende ovennevnte, og Kredittilsynets tilråding 10. desember 2002.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finvl.) § 2a-3 annet og fjerde ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, gis Lindorff Holding AS tillatelse til å etablere Lindorff Capital AB som et heleiet datterselskap.

Med hjemmel i finvl. § 2a-7 annet ledd godkjennes endringen av konsernets organisasjon som ovennevnte transaksjon innebærer, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.

Finansdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at finvl. § 2a-8 kommer til anvendelse på forholdet mellom Lindorff Capital AB og øvrige selskaper i Lindorff konsernet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet