LOV 1969-06-19 nr 65: Lov om endringer i lov om ervervelse av vannfall, bergverk og annen fast eiendom av 14 desember 1917, lov om vassdragsreguleringer av 14 desember 1917, lov om ervervelse av kalkstensforekomster av 3 juli 1914 og lov om erverv av kvar

Endringslov av 1969 til Industrikonsesjonsloven

Se loven på lovdata.no