Lov om AFP for offentlige tjenestemenn

LOV-1993-06-11-64 Lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl.

Loven gjelder for arbeidstakere i stilling som gir rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse. Arbeidstaker som etter 30. september 1993, fratrer sin stilling etter fylte 64 år, har rett til pensjon etter denne lov når dette er bestemt i tariffavtale hvor staten er part.

Loven gjelder for pensjon som ytes i et bestemt tidsrom fram til arbeidstakeren ved fylte 65 år kan tilstås alderspensjon etter lov om Statens Pensjonskasse § 21 fjerde ledd. Det samme gjelder for 63-årige arbeidstakere som fratrer sin stilling etter 30. september 1997, og for 62-årige arbeidstakere som fratrer sin stilling etter 28. februar 1998.

Se loven på lovdata.no