M-36/1993 - Ang. forskrift om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v. - Endringer som følge av jordbruksoppgjøret

(08.06.1993)

Rundskriv
M-36/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993706148

08.06.1993

Til

alle landbrukskontor og fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten, Avløserlagene

Ang. forskrift om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v. - Endringer som følge av jordbruksoppgjøret

§ 3 punkt 2 b første, fjerde og femte ledd endres til:
Refusjon ved svangerskap og fødsel kan gis for et samlet tidsrom på 42 uker (294 dager), eller 80 % av ordinær refusjon i 52 uker.

Avløsningen kan skje i sammenheng eller oppdelt innenfor et tidsrom på 12 uker før fødsel og 39 uker etter, eller 12 uker før fødsel og 49 uker etter dersom 80 % regelen benyttes (dvs, i begge tilfelle må 3 uker tas før fødsel).

Faren kan få refundert utgifter for avløser for et samlet tidsrom på 4 uker (28 dager) i forbindelse med fødsel, dersom han bor sammen med mor og barn på bruket og mora ikke har rett på refusjon. Avløsningen kan skje i sammenheng eller oppdelt innenfor tidsrommet fra fødselen til 4 uker etter at mora er kommet hjem fra fødselsklinikk /sykehus.

Bestemmelsen i § 3 punkt 3 a, tredje ledd, andre strekpunkt utvides tilsvarende ovennevnte.

§ 3 punkt 4 b
I denne bestemmelsen vises det til forskrift om refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid, § 4 punkt 3 andre og tredje ledd, som skal omgjøres til ett ledd og lyde:

Dersom det er refundert utgifter til avløsning ved svangerskap/fødsel (etter 100%- eller 80%-regelen), og det i tillegg blir refundert utgifter etter andre regler i denne forskriften (sykdom m.v.), skal det maksimale beløpet for ferie og fritid reduseres med 1/71 for hver dag ut over 294 dager.

Endringene ovenfor gjelder i forbindelse med fødsler fra og med 01.07.93.

For øvrig nevnes at avtalepartene ved jordbruksoppgjøret ble enige om å heve maksimalt beløp pr. dag for refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v. til 620 kroner fra og med 1.1.1994 (de andre satsene heves prosentvis tilsvarende).

Ut over ovennevnte er det ikke vedtatt noen endringer av regelverket for avløserordningene i første fase av jordbruksoppgjøret. Som kjent skal en imidlertid etter det nye opplegget for jordbruksoppgjør gjennomføre en fase 2 i løpet av sommeren. Eventuelle endringer som følge av denne fasen vil bli tatt inn i forskriftene for 1994 eller informert om i rundskriv.

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: Førstekonsulent Freddy StrømmenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55