Muligheter i mangfold

Regjeringens strategi for samarbeidet mellom Norge og India

Regjeringens India-strategi ble lansert 28. august 2009. Med dette markerer Norge økt satsing på India.

Regjeringen har lansert Muligheter i mangfold, en strategi for samarbeidet mellom Norge og India.  Strategien legger opp til å styrke dialogen og samarbeidet om internasjonale politiske spørsmål, inkludert sikkerhets- og forsvarspolitikk.  Norge ønsker også å samarbeide med India for å oppnå en mer regelbasert verdensorden hvor multilaterale organisasjoners effektivitet, representativitet og legitimitet styrkes.

Et globalt skjebnefellesskap
Vår tids kanskje største utfordring er knyttet til farene som springer ut av store klimaendringer. Strategien løfter ambisjonene for samarbeid innenfor klima, miljø og ren energi der myndigheter, næringsliv og forskningsinstitusjoner arbeider sammen for felles mål.

Norsk næringsliv og India
Regjeringen legger i strategien til rette for ytterligere økning i næringslivssamarbeid, handel og investeringer. Regjeringen vil arbeide for å sikre norsk næringsliv best mulige rammebetingelser og forutsigbarhet.  Det forhandles om en handelsavtale mellom Efta-landene og India, og en skatteavtale mellom Norge og India ble sluttforhandlet i januar 2009. Det legges også opp til økt samarbeid med bedrifter og næringslivs-organisasjoner om samfunnsansvar. Statens pensjonsfond  utlands investeringer i India skal økes og de etiske retningslinjer synliggjøres.

Samfunnsutvikling
India er verdens største demokrati, og Norge ønsker å samarbeide med India om demokrati, respekt for menneskerettigheter, likestilling, antidiskriminering og anstendig arbeid. Satsing på globale helsespørsmål er viktig i norsk utenrikspolitikk. Regjeringen har etablert et partnerskap mellom Norge og India med målsetting om å redusere barne- og mødredødelighet.  Norway-India Partnership Initiative inngår som del av FNs tusenårsmål. Vi vil videreutvikle dette samarbeidet med India og bidra til at India når sine utviklingsmål.

Nytt forskningsprogram
India er i ferd med å bli en stor kunnskapsnasjon. Norge må på sin side ha en kunnskapsbasert politikk overfor India. Regjeringen etablerer et forskningsprogram i regi av Norges Forskningsråd for å fremme norsk forskning på India og forskningssamarbeid mellom Norge og India.

Kultur
Kultursamarbeid skaper viktige møteplasser for dialog. Norge vil satse på langsiktig kultursamarbeid med institusjonell forankring i begge land.