Historisk arkiv

Regjeringen lanserer strategi for samarbeidet med India

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringens Indiastrategi ble lansert 28. august. Med dette markerer Norge økt satsing på India.

En ny verdensorden?

Asia blir stadig viktigere i global politikk og økonomi. For at Norge best skal kunne hevde sine interesser i fremtiden, ønsker Regjeringen å bygge sterke økonomiske og politiske bånd til det nye Asia. Den nye Indiastrategien er et ledd i dette arbeidet. Fra før har Regjeringen lansert en Kinastrategi.

Styrket politisk dialog

Strategien legger opp til å styrke den politiske dialogen og samarbeidet om internasjonale politiske spørsmål, inkludert sikkerhets- og forsvarspolitikk.  Norge ønsker også å samarbeide med India for å oppnå en mer regelbasert verdensorden hvor multilaterale organisasjoners effektivitet, representativitet og legitimitet styrkes.

Et globalt skjebnefellesskap

Vår tids kanskje største utfordring er knyttet til klima og farene som springer ut av store klimaendringer. Strategien løfter ambisjonene for samarbeid innenfor klima, miljø og ren energi der myndigheter, næringsliv og forskningsinstitusjoner arbeider sammen mot felles mål.

Nytt forskningsprogram

India er i ferd med å bli en stor kunnskapsnasjon. Norge må på sin side ha en kunnskapsbasert politikk overfor India. Regjeringen etablerer derfor et forskningsprogram i regi av Norges Forskningsråd for å fremme norsk forskning på India og forskningssamarbeid mellom Norge og India.

Norsk næringsliv og India

Regjeringen legger i strategien til rette for ytterligere økning i næringslivssamarbeid, handel og investeringer. Regjeringen vil arbeide for å sikre norsk næringsliv best mulige rammebetingelser og forutsigbarhet. Det forhandles om en handelsavtale mellom EFTA-landene og India, og en skatteavtale mellom Norge og India skal ratifiseres i løpet av kort tid. Statens pensjonsfond – utlands investeringer i India skal synliggjøres.

Samfunnsutvikling

India er verdens største demokrati, og Norge skal samarbeide med India om demokrati, respekt for menneskerettigheter, likestilling og antidiskriminering. Det legges også opp til økt samarbeid med bedrifter og næringslivsorganisasjoner om samfunnsansvar.

Helse og utvikling

Satsing på globale helsespørsmål er viktig i norsk utenrikspolitikk. Regjeringen har etablert et partnerskap mellom Norge og India med målsetting om å redusere barne- og mødredødelighet.  Norway-India Partnership Initiative inngår som del av FNs tusenårsmål. Vi vil videreutvikle dette samarbeidet med India og bidra til at India når sine utviklingsmål.

Kultur og dialog

Kultursamarbeid skaper viktige møteplasser for dialog. Norge vil satse på synlighet og profilering av norsk kunst og kultur i India.

Regjeringens Indiastrategi (pdf)