Rapporter og planer

Norsk veikart for ERA 2016 - 2020

Norge legger med dette dokumentet frem sitt nasjonale veikart for Det europeiske forskningsområdet – «European Research Area»(ERA).

kart

Aktiv deltakelse i ERA er en klar prioritet i Regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU fra 2014. Gjennom
ERA, det indre markedet for forskning, søker EUs medlemsland, EØS/EFTA-landene og andre assosierte land, å styrke sin vitenskapelige og teknologiske basis, sin konkurranseevne og evnen til sammen å håndtere
globale utfordringer.

Formålet er å bidra til et velfungerende europeisk forskningsområde, ved å fastsette norske mål og tiltak for å bidra til gjennomføring  av prioriteringene i et overordnet, europeisk ERA-veikart.  EU-land og andre europeiske land har etablert tilsvarende veikart, eller vil gjøre det.