Oppheving av vilkår om geografisk begrenset drift for finansieringsforetak - BB Finans ASA

Finansdepartementet besluttet idag å oppheve konsesjonsvilkåret om geografisk begrenset drift for BB Finans ASA. Vilkåret oppheves fra det tidspunkt foretaket har forhøyet sin aksjekapital til 42 millioner norske kroner, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-5.

BB Finans ASA
v/ Arne Tønjum
Postboks 103 Minde
5821 Bergen

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/1012 FM MHe

19.03.2007


 

Søknad om endring av konsesjonsvilkår

 

Finansdepartementet viser til Deres brev 31. oktober 2006, med søknad om opphevelse av vilkår om geografisk begrenset drift. Vi viser også til Kredittilsynets tilråding i saken, jf. brev 27. november 2006.

Finansdepartementet ga 20. august 1993 tillatelse til å opprette finansieringsforetaket Bergen Broker Finans. Det ble gitt unntak fra kravet til ansvarlig kapital. Av den grunn ble det satt vilkår om geografisk begrenset drift, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-5 første ledd andre setning.

BB Finans ASA gis med dette tillatelse til å forhøye aksjekapitalen ved fonds- og/eller kontantemisjon, og til å endre foretakets vedtekter tilsvarende. Dersom foretakets aksjekapital forhøyes til 42 millioner norske kroner innen 31. mai 2007, oppheves vilkåret om geografisk begrenset drift med virkning fra det tidspunkt forhøyelsen av aksjekapitalen er gjennomført (pengene innbetalt). Samtidig oppheves unntaket fra kravet til ansvarlig kapital, jf. og finansieringsvirksomhetsloven § 3-5 første ledd tredje setning.

Med hilsen


Erling G. Rikheim  e.f.
avdelingsdirektør

Markus Heistad
førstekonsulent

Gjenpart:  Kredtittilsynet og Gram Hambro & Garman Advokatfirma AS