Orientering om forskriftsendringer - generell åpning for selvskyldnergaranti og ny regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

 

Kommunene
Fylkeskommunene

Deres ref Vår ref Dato
07/1555-98 03.10.2008

 

Orientering om forskriftsendringer - generell åpning for selvskyldnergaranti og ny regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

Vi ønsker med dette å orientere om endringer i forskrift for årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), forskrift om årsregnskap (for kommuner og fylkeskommuner) og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier.

Endring i garantiforskriften – selvskyldnerkausjon
Departementet sendte høsten 2007 ut et høringsutkast om endring i forskrift for kommunale og fylkeskommunale garantier. I høringsutkastet ble det foreslått å åpne for en generell adgang til å stille garanti i form av selvskyldnerkausjon for kommuner og fylkeskommuner.

Kommuner og fylkeskommuner kunne som hovedregel tidligere bare garantere for tredjepersons økonomiske forpliktelse i form av simpel kausjon. Simpel kausjon innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos virksomheten det garanteres for og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her. Bare unntaksvis kunne kommunen eller fylkeskommunen garantere for tredjepersons økonomiske forpliktelser ved selvskyldnergaranti, dvs. at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten. Dispensasjonen gjaldt de tilfeller der kommunen eller fylkeskommunen garanterte for privatpersoner og når gjeld kommunen eller fylkeskommunen tidligere hadde vært direkte ansvarlig for, ble overført til et selskap med begrenset ansvar, jf. forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier § 6.

I lys av høringsuttalelsene endret departementet 26. juni i år garantiforskriften i tråd med forslaget i høringsutkastet. Bestemmelsen trådte i kraft fra samme tidspunkt. Kommuner og fylkeskommuner står ved garantistillelser nå fritt med hensyn til om de ønsker å garantere for andres forpliktelser i form av selvskyldnergaranti eller i form av simpel garanti, forutsatt at vedtaket om å stille garanti er lovlig i henhold til kommuneloven § 51.

Endring i budsjett- og regnskapsforskriften – momskompensasjon fra investeringer
Kommunal- og regionaldepartementet sendte i desember 2007 ut på høring et forslag om at merverdiavgiftskompensasjonsinntekter fra investeringer ikke lenger skal føres i driftsregnskapet, slik som i dag, men i investeringsregnskapet. Dette var begrunnet ut fra både regnskapsfaglige vurderinger og ut fra et ønske om å motvirke enkelte negative insentiver ved gjeldende regnskapsføring. For å motvirke innstrammingen som dette kunne medføre på kort sikt, foreslo departementet en overgangsperiode på fem år og skisserte i høringsutkastet to alternativer.

På bakgrunn av høringsuttalelsene har departementet endret forskriften. Endringene vil få betydning for kommunenes og fylkeskommunenes budsjetter og regnskaper først fra 2010 av.

Forskriftsendringen innebærer at merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer skal føres i driftsregnskapet ut budsjett- og regnskapsåret 2013, men fra og med 2010 blir en stadig større andel av den årlige kompensasjonen pålagt overført til investeringsregnskapet. For budsjett- og regnskapsåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og føres i investeringsregnskapet. Dette er i tråd med det som i høringsutkastet ble beskrevet som alternativ 2, med den forskjell at overgangsperioden starter i 2010 istedenfor 2009.

Departementet ønsker å presisere at fram til og med budsjett- og regnskapsåret 2013 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, som i dag, inntektsføres i driftsregnskapet. I denne perioden vil det altså ikke være anledning til å inntektsføre denne kompensasjonen i investeringsregnskapet.

Videre vil vi presisere at den pålagte overføringen fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet vil være å anse som midler reservert særskilt formål og derfor være unntatt strykningsreglene i driftsregnskapet etter regnskapsforskriften § 9 første til tredje ledd.

Forskriftens krav om å overføre deler av den årlige kompensasjonen fra drifts- til investeringsregnskapet er et minimumskrav. Kommuner og fylkeskommuner står naturligvis fritt til også å vedta at en større del av, eventuelt hele, kompensasjonen fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. Dersom driftsregnskapet i slike tilfeller skulle vise seg å gi et regnskapsmessig merforbruk ved regnskapsavslutningen, slik at stykningsreglene kommer til anvendelse, vil eventuelle overføringer utover minimumskravene ikke være unntatt strykningsreglene (med mindre overføringen er vedtatt av andre enn kommunestyret eller fylkestinget selv, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9 første ledd første punktum).

 


Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør Even Vaboen
seniorrådgiver

Kopi til:                                                                                                              
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Fylkesmennene
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Norges Kommunerevisorforbund