Prosjekt om delkostnadsnøkkelen for barnevern i inntektssystemet for kommunene

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Telemarksforskning i samarbeid med Senter for økonomisk forskning, analysert kommunenes utgifter til barnevernstjenester for å identifisere forhold som har betydning for variasjonene i kommunenes utgifter til sektoren.

Rapporten danner grunnlaget for departementets videre arbeid med delkostnadsnøkkelen for barnevern i den neste helhetlige gjennomgangen av kostnadsnøkkelen for kommunene.

Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern (pdf)