Prosjekt om delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg i inntektssystemet for kommunene

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Senter for økonomisk forskning analysert kommunenes utgifter, enhetskostnader, dekningsgrader og brukerbetaling i pleie- og omsorgssektoren for å identifisere forhold som har betydning for variasjonene i kommunens utgifter til sektoren.

Rapporten danner grunnlaget for departementets videre arbeid med delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg i den neste helhetlige gjennomgangen av kostnadsnøkkelen for kommunene.

Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg: Analyser av enhetskostnader, dekningsgrader, utgifter og brukerbetaling (pdf)